@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. (PURE), akreditovaný ICF ako Level 1, súčasť uceleného programu Level 1+2

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu? V polročnom základnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetky kľúčové spôsobilostí kouča definované ICF. Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov.Kurz je prvou časťou komplexného výcvikového programu akreditovaného ako Level 1 + 2 a môže slúžiť ako príprava na certifikačnú skúšku ACC. Po absolvovaní Level 1 môžete plynulo pokračovať v module ACC PRO a kurz ukončiť priamo s nami medzinárodnou skúškou ACC (ICF) v slovenčine. Po ukončení kurzu Level 1 môžete tiež plynulo pokračovať v nadstavbových moduloch PLUS a PRO až po certifikačnú skúšku PCC.

Čo získate absolvovaním kurzu PURE:

 • základnú kvalifikáciu pre koučovanie (medzinárodný certifikát kouča od prestížneho inštitútu Solutionsurfers Luzern) – či chcete koučovanie využívať ako manažér/líder, interný / externý profesionálny kouč, lektor, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, iný pomáhajúci profesionál alebo športový tréner/mentálny kouč.
 • silné celosvetové odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej slovenskej aj celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie a ďalej rozvíjať svoje zručnosti, myslenie či biznis s využitím množstva medzinárodných zdrojov. S absolventmi kurzov Brief Coaching sa stretnete nielen v európskych krajinách (Švajčiarsko, Nemecko, Maďarsko, Dánsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, ČR, SR), ale tiež v Ázii, Afrike,  Severnej a Južnej Amerike.

Čo môžete očakávať počas kurzu:

 • v kurze sa učíte koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu – získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok.
 • počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy, spoločné reflektovanie rozhovorov v skupine so spätnou väzbou zameranou na riešenie, skupinový mentoring.
 • medzi modulmi: reálne koučovanie, reflexia praxe v učiacich sa dvojiciach/trojiciach, telekonferencie študijnej skupiny, štúdium odporúčanej literatúry.

Kurz Brief Coach Training je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko), ktorý realizuje tieto kurzy od roku 1997 a získal pre ne opätovne najvyššiu akreditáciu ICF – ACTP (Accredited Coach Training Program). Klára Giertlová je členkou jeho medzinárodnej fakulty a akreditovanou lektorkou a partnerkou Solutionsurfers pre SR a ČR. V roku 2022 získal celý inštitút prestížnu akreditáciu ICF na vykonávanie kurzov Brief Coach Training Level 1 a Level 2 s právom vykonávať certifikačné skúšky ACC aj PCC (ICF).

TERMÍNY A MIESTO KONANIA KURZU


Prehľad modulov základného kurzu Brief Coach Training I. (PURE)

Stupeň PURE končí medzinárodným certifikátom osvedčujúcim hodiny vzdelávania akreditovaného ICF ako Level 1. Jeho obsahová náplň v skratke:

1. modul: Objavujeme, čo funguje a robíme toho viac

Prvé skúsenosti s brief koučingom. Staviate na svojich existujúcich spôsobilostiach a objavujete, ako dokážete poskytovať svojim klientom / spolupracovníkom ešte účinnejšiu podporu:

 • 5 fáz / 5 prvkov – na čo zameriavame pozornosť v brief koučingovom rozhovore
 • 3 princípy brief koučingu v praxi
 • Nástroje brief koučingu: prehľad, s osobitným zameraním na dojednávanie cieľov a prvý rozhovor s novým klientom
 • Účinná komunikácia počas koučovacieho rozhovoru
 • Koučovacie modely a ich špecifiká.

2. modul: Osedláme si veľkú vlnu… 

Prehĺbenie brief koučingu. Posilňujete svoje koučovacie zdroje a všímate si, čo prináša užitočné rozdiely vašim klientom / spolupracovníkom:

 • Pokroky, úspechy a výzvy
 • Faktory zabezpečujúce úspešnosť druhého stretnutia
 • Zdroje klienta: ich uznanie a ďalšie posilňovanie
 • Metódy budovania riešenia, s osobitným dôrazom na otázku na zázrak

3. modul: Konáme tak, aby sa počet možností zväčšoval

Brief koučing: horizonty rozvoja. Budujete si ďalej svoj koučovací štýl, získavate sebadôveru a používate svoju kreativitu v brief koučingu:

 • Ako koučovanie urobiť krátkym a jednoduchým
 • Ako zakotviť dlhodobé riešenia v praxi klientov
 • Ako využiť pokroky a objavy klienta
 • Špeciálne situácie v koučovaní.

4. modul: Aby aj koučovanie rástlo zvnútra navonok…    

Čo je za technikami: Brief koučing v teórii a praxi. Využijete spätné väzby, ktoré dostávate na vaše koučovanie a zažijete si teoretické zdroje brief koučingu:

 • koučovanie s reálnymi klientmi
 • reflektujúci tím a spätná väzba.

Práca v medzičase medzi modulmi: 

 • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
 • Štúdium a reflexia odporúčanej odbornej literatúry.
 • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie.
 • Ďalšie malé kroky na ceste učenia sa a osobného rozvoja.
 • Praktickú aplikáciu medzi modulmi podporujú učiace sa dvojice/trojice, práca v regionálnej skupine, samoorganizované telekonferencie.

Osvedčenie z kurzu Brief Coach Training I. – PURE

Za účasť na všetkých moduloch a splnenie všetkých kurzových úloh dostanete medzinárodne platné osvedčenie o absolvovaní špecifického koučovského vzdelávania spĺňajúceho medzinárodné štandardy, akreditovaného ICF ako Level 1. 

Po ukončení stupňa PURE

 1. ako kouč – profesionál (externý alebo interný)
  • môžete získavať ďalšiu koučovskú prax a za pomoci mentoringu a supervízie sa pripravovať sa na certifikáciu SAKo alebo ICF… alebo
  • absolvovať modul ACC PRO, v rámci ktorého sa budete pripravovať na ACC certifikáciu v rámci individuálneho a skupinového mentoringu a na jeho konci vykonáte priamo na kurze medzinárodnú certifikačnú skúšku ACC (ICF) v slovenčine.
  • pokračovať v kurzoch Brief Coaching PLUS a PCC PRO, čím získate ucelené koučovské vzdelanie, naučíte sa koučovať na profesionálnej úrovni a osvedčíte to priamo v závere stupňa PRO absolvovaním medzinárodnej skúšky ICF na úrovni Professional Certified Coach – PCC.
 2. ako manažér/ka alebo pomáhajúci/a profesionál/ka môžete získavať prax v koučovaní a popritom postupne zvyšovať účinnosť a prirodzenosť svojho koučovania absolvovaním nadstavbového kurzu Natívne a systemické koučovanie.

Tabuľkový prehľad celého výcvikového programu Brief Coach Training I. – III. (Level 1 + 2) aj s cenami

Podmienkou účasti vo vyššom stupni je absolvovanie predchádzajúceho stupňa. Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov získavate ucelené koučovské vzdelanie (ACTP) podľa kritérií ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, 64 hodín prezenčne alebo Intenzívna online škola) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná alebo online s prácou v medzičasoch 4×3 dni prezenčne alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + 20 % DPH, spolu 3504 EUR
Brief Coaching II. (rozvojový  – PLUS, 46 hodín Prehĺbenie brief koučingu v praxi, reflexia kompetencií, aktuálne témy, nové nápady. Prezenčná alebo online, s prácou v medzičasoch, písomné reflexie rozhovorov 2×3 dni alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + 20 % DPH, spolu 2016 EUR
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého Level 2) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: Koučovanie s individuálnym mentoringom

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

minimálne 1 deň online + 1 deň prezenčne alebo online (podľa veľkosti skupiny a aktuálnych možností) Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH, spolu 1656 EUR

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

Pri objednaní a úhrade celého kurzu Brief Coach Training Level 1 + 2 (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + 20 % DPH, spolu 6720 EUR. 

Je to o 456 EUR menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Touto zvýhodnenou cenou vyjadrujeme naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (zálohové, ostré a zúčtovacie faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať celý program od začiatku do konca, aby ste sa naučili koučovať na PCC úrovni. Tým každý z vás pomáha zvyšovať úroveň koučovania na Slovensku, čo je aj náš dlhodobý zámer.

Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny Level 1 + 2 (I. – III.) vopred, pred začatím stupňa PURE.

Cena a garancie

Brief Coaching I. – PURE,  4×3 dni: 2920 € + 20% DPH, spolu 3504 €.

V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie, cena nezahŕňa ubytovanie a stravu (obedy a večere).

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval. Jediná podmienka vrátenia peňazí je oznámiť toto rozhodnutie osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo písomne (e-mailom) najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho ukončenia.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prihláška, uzávierky, registrácia

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), nezávislý kouč, lektor, mentor a assessor. Zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do kurzu akreditovaného ako Level 1 alebo Level 2?

ICF - Medzinárodná federácia koučov od roku 2022 akredituje 4 typy vzdelávania v koučovaní:

 • Level 1 - minimálne 60-hodinový kurz, kde si môžete osvojiť základy koučovskej profesie a pripraviť sa na certifikáciu ACC. Od roku 2022 môžeme na konci kurzu Brief Coaching I. (PURE) vykonávať aj medzinárodné certifikačné skúšky ACC priamo u nás v slovenčine.
 • Level 2 - ucelený výcvikový program v rozsahu minimálne 125 hodín, ktorý vás pripraví na PCC certifikáciu, Rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania, vrátane všetkých povinných mentoringových hodín. Inštitúcia, ktorá získa akreditáciu pre kurzy Level 2, má právo vykonávať aj medzinárodné záverečné skúšky PCC. U nás vykonávame skúšky v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 • Level 3 - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov, absolventov kurzov Level 1 a 2, ktoré vás pripraví na MCC certifikáciu. Trvá minimálne 75 hodín.
 • CCE - ďalšie vzdelávanie koučov pre účely prehĺbenia či rozšírenia vedomostí a obnovu certifikácie ACC, PCC, MCC.

Level 2 obsahuje aj Level 1 Level 2 obsahuje aj Level 1
tvorba web stránok