@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. (PURE), akreditovaný ICF ako ACSTH, súčasť uceleného programu ACTP

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu? V polročnom základnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetky kľúčové spôsobilostí kouča definované ICF. Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. Kurz je prvou časťou komplexného výcvikového programu akreditovaného ako ACTP - po jeho ukončení môžete plynulo pokračovať v nadstavbových moduloch až po certifikačnú skúšku PCC.


Čo získate absolvovaním kurzu PURE:

 • základnú kvalifikáciu pre koučovanie (medzinárodný certifikát kouča od prestížneho inštitútu Solutionsurfers Luzern) – či chcete koučovanie využívať ako manažér/líder, interný / externý profesionálny kouč, lektor, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, iný pomáhajúci profesionál alebo športový tréner/mentálny kouč.
 • silné celosvetové odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej slovenskej aj celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie a ďalej rozvíjať svoje zručnosti, myslenie či biznis s využitím množstva medzinárodných zdrojov. S absolventmi kurzov Brief Coaching sa stretnete nielen v európskych krajinách (Švajčiarsko, Nemecko, Maďarsko, Dánsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, ČR, SR), ale tiež v Ázii, Afrike,  Severnej a Južnej Amerike.

Čo môžete očakávať počas kurzu:

 • v kurze sa učíte koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu – získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok.
 • počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy, spoločné reflektovanie rozhovorov v skupine so spätnou väzbou zameranou na riešenie, skupinový mentoring.
 • medzi modulmi: reálne koučovanie, reflexia praxe v učiacich sa dvojiciach/trojiciach, telekonferencie študijnej skupiny, štúdium odporúčanej literatúry.

Kurz Brief Coach Training je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko), ktorý realizuje tieto kurzy od roku 1997 a získal pre ne opätovne najvyššiu akreditáciu ICF – ACTP (Accredited Coach Training Program). Klára Giertlová je členkou jeho medzinárodnej fakulty a akreditovanou lektorkou a partnerkou Solutionsurfers pre SR a ČR.

TERMÍNY A MIESTO KONANIA KURZU


Prehľad modulov základného kurzu Brief Coach Training I. (PURE)

Stupeň PURE končí medzinárodným certifikátom osvedčujúcim hodiny vzdelávania akreditovaného ICF ako ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Jeho obsahová náplň v skratke:

1. modul: Objavujeme, čo funguje a robíme toho viac

Prvé skúsenosti s brief koučingom. Staviate na svojich existujúcich spôsobilostiach a objavujete, ako dokážete poskytovať svojim klientom / spolupracovníkom ešte účinnejšiu podporu:

 • 5 fáz / 5 prvkov – na čo zameriavame pozornosť v brief koučingovom rozhovore
 • 3 princípy brief koučingu v praxi
 • Nástroje brief koučingu: prehľad, s osobitným zameraním na dojednávanie cieľov a prvý rozhovor s novým klientom
 • Účinná komunikácia počas koučovacieho rozhovoru
 • Koučovacie modely a ich špecifiká.

2. modul: Osedláme si veľkú vlnu… 

Prehĺbenie brief koučingu. Posilňujete svoje koučovacie zdroje a všímate si, čo prináša užitočné rozdiely vašim klientom / spolupracovníkom:

 • Pokroky, úspechy a výzvy
 • Faktory zabezpečujúce úspešnosť druhého stretnutia
 • Zdroje klienta: ich uznanie a ďalšie posilňovanie
 • Metódy budovania riešenia, s osobitným dôrazom na otázku na zázrak

3. modul: Konáme tak, aby sa počet možností zväčšoval

Brief koučing: horizonty rozvoja. Budujete si ďalej svoj koučovací štýl, získavate sebadôveru a používate svoju kreativitu v brief koučingu:

 • Ako koučovanie urobiť krátkym a jednoduchým
 • Ako zakotviť dlhodobé riešenia v praxi klientov
 • Ako využiť pokroky a objavy klienta
 • Špeciálne situácie v koučovaní.

4. modul: Aby aj koučovanie rástlo zvnútra navonok…    

Čo je za technikami: Brief koučing v teórii a praxi. Využijete spätné väzby, ktoré dostávate na vaše koučovanie a zažijete si teoretické zdroje brief koučingu:

 • koučovanie s reálnymi klientmi
 • reflektujúci tím a spätná väzba.

Práca v medzičase medzi modulmi: 

 • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
 • Štúdium a reflexia odporúčanej odbornej literatúry.
 • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie.
 • Ďalšie malé kroky na ceste učenia sa a osobného rozvoja.
 • Praktickú aplikáciu medzi modulmi podporujú učiace sa dvojice/trojice, práca v regionálnej skupine, samoorganizované telekonferencie.

Osvedčenie z kurzu Brief Coach Training I. – PURE

Za účasť na všetkých moduloch a splnenie všetkých kurzových úloh dostanete medzinárodne platné osvedčenie o absolvovaní špecifického koučovského vzdelávania spĺňajúceho medzinárodné štandardy (ACSTH – ICF Approved Coach Specific Training Hours).

Po ukončení stupňa PURE

 1. ako kouč – profesionál (externý alebo interný)
  • môžete získavať ďalšiu koučovskú prax a za pomoci mentoringu a supervízie sa pripravovať sa na certifikáciu SAKo alebo ICF… alebo
  • pokračovať v kurzoch Brief Coaching PLUS a PRO, čím získate ucelené koučovské vzdelanie, naučíte sa koučovať na profesionálnej úrovni a osvedčíte to priamo v závere stupňa PRO absolvovaním medzinárodnej skúšky ICF na úrovni Professional Certified Coach – PCC.
 2. ako manažér/ka alebo pomáhajúci/a profesionál/ka môžete získavať prax v koučovaní a popritom postupne zvyšovať účinnosť a prirodzenosť svojho koučovania absolvovaním nadstavbového kurzu Natívne a systemické koučovanie.

Tabuľkový prehľad celého výcvikového programu Brief Coach Training I. – III. (ACTP) aj s cenami

Podmienkou účasti vo vyššom stupni je absolvovanie predchádzajúceho stupňa. Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov získavate ucelené koučovské vzdelanie (ACTP) podľa kritérií ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, 64 ACSTH prezenčne alebo Intenzívna online škola) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná alebo online s prácou v medzičasoch 4×3 dni prezenčne alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + 20 % DPH, spolu 3504 EUR
Brief Coaching II. (rozvojový  – PLUS, 45 ACSTH) Prehĺbenie brief koučingu v praxi, reflexia kompetencií, aktuálne témy, nové nápady. Prezenčná alebo online, s prácou v medzičasoch, písomné reflexie rozhovorov 2×3 dni alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + 20 % DPH, spolu 2016 EUR
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého ACTP) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: Koučovanie s individuálnym mentoringom

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

minimálne 1 deň online + 1 deň prezenčne alebo online (podľa veľkosti skupiny a aktuálnych možností) Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH, spolu 1656 EUR

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

Pri objednaní a úhrade celého kurzu Brief Coach Training ACTP (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + 20 % DPH, spolu 6720 EUR. 

Je to o 456 EUR menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Touto zvýhodnenou cenou vyjadrujeme naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (zálohové, ostré a zúčtovacie faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať celý program od začiatku do konca, aby ste sa naučili koučovať na PCC úrovni. Tým každý z vás pomáha zvyšovať úroveň koučovania na Slovensku, čo je aj náš dlhodobý zámer.

Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny ACTP (I. – III.) vopred, pred začatím stupňa PURE.

Cena a garancie

Brief Coaching I. – PURE,  4×3 dni: 2920 € + 20% DPH, spolu 3504 €.

V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie, cena nezahŕňa ubytovanie a stravu (obedy a večere).

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval. Jediná podmienka vrátenia peňazí je oznámiť toto rozhodnutie osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo písomne (e-mailom) najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho ukončenia.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prihláška, uzávierky, registrácia

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), nezávislý kouč, lektor, mentor a assessor. Zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

 • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
 • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
 • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok