@   Odoberať občasník

Otázky a odpovede

Nechcete veľa čítať a skôr než si niečo osobne zažijete, potrebujete dostať odpovede na svoje otázky?


Čo je to koučovanie, čo robí kouč?

Medzinárodná federácia koučov definuje koučovanie ako partnerstvo s klientmi v rozhovore, provokujúcom premýšľanie a inšpirujúcom ich maximalizovať svoj osobný a profesijný potenciál.

Kouč klienta neučí, skôr mu pomáha učiť sa.

 

Ako sa líši koučovanie zamerané na riešenie a  brief koučing?

Koučovanie zamerané na riešenie je veľmi praktická vetva koučovania, ktorá stojí na dvoch pilieroch:

  • na dôvere v to, že každý človek je schopný definovať, čo chce a čo je pre neho dôležité
  • na skúsenosti, že keď ľudia chcú niečo vyriešiť, zárodky riešení (vnútorné zdroje) už majú v sebe – stačí ich objaviť a efektívne zapojiť.

Brief Coaching je jedna z vetiev koučovania zameraného na riešenie. Brief kouč pracuje od prvej chvíle s klientom tak, aby ho čo najskôr prestal potrebovať. Viac o predpokladoch, z ktorých vychádza brief koučing, sa dočítate v článku Petra Szabó, MCC Coaching Reloaded (v slovenčine).

Čo to je – systemický prístup, systemický manažment?

Slovo „systemický“ je v našom jazyku novotvar. Nie je totožný s pojmami „systematický“ ani „systémový“. Systemický prístup je ucelený vedecký koncept s dobre prepracovanou metodikou, prakticky overený v rôznych oblastiach práce s ľuďmi. Čerpá z najmodernejších vedeckých poznatkov konca 20. storočia (teórie poznania, filozofie konštruktivizmu, teórie komunikácie, teórie systémov a autopoiézy, kybernetiky 2. rádu, teórie chaosu a sebaorganizácie a ďalších vedeckých zdrojov). Vo svete je známych viacero smerov systemického prístupu – medzi najvýznamnejšie patria Solution Focused approach (prístup zameraný na riešenie) Steve de Shazera a Insoo Kim Berg (USA) a naratívny prístup Michaela Whitea a Davida Epstona (Austrália).

Systemický manažment je progresívny koncept manažovania, pre ktorý je charakteristická viac spolupráca než súťaživosť. Systém fungovania organizácie je budovaný viac na pracovnom partnerstve a dodávateľsko-odberateľskom vzťahu než na vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Systemický manažér vychádza pri spolupráci s ľuďmi z vedeckého poznania, že ľudia sú vo svojej podstate neinštruovateľné bytosti, ktoré nie je možné celodenne účinne riadiť. Pozná filozofické a teoretické základy systemického manažmentu a uplatňuje ich v praxi prostredníctvom otvorenej komunikácie a dialógu.

O systemickom manažmente a jeho súvislosti s koučovaním sa viac dozviete v publikácii Manažovať a koučovať systemicky? Áno alebo na našich vzdelávacích podujatiach.

Čo je to prístup zameraný na riešenie?

Prístup zameraný na riešenie sa vyvíjal v posledných 20 rokoch minulého storočia v psychoterapii a sociálnej terapii, odkiaľ sa postupne preniesol aj do iných oblastí (spolu)práce s ľuďmi.

Jeho kolískou bolo Centrum krátkej rodinnej terapie v Milwaukee (USA), kde tím terapeutov pod vedením Insoo Kim Berg a Steve de Shazera pozorovali, čo v terapeutických interakciách prináša funkčné riešenia a z toho potom vytvárali svoje terapeutické postupy.

Zistili, že rozprávanie súvisiace s problémami (o ťažkostiach, deficitoch, slabých stránkach ľudí, príčinách ich zlyhaní alebo neúspechov) nenapomáha nájdeniu riešenia, ale problém skôr konzervuje.

Naopak, rozprávanie o želanej budúcnosti, o zámeroch a cieľoch, o výnimkách z problémov (chvíľach alebo obdobiach, kedy problém nie je), o okolnostiach, činnostiach a schopnostiach, ktoré tomu napomáhajú, za krátky čas prináša fungujúce a dlhodobo udržateľné riešenia.

Tento prístup sa vďaka jeho jednoduchosti a praktickosti postupne rozšíril aj do poradenstva, školstva, vzdelávania dospelých, manažmentu a koučovania. V niektorých krajinách sa dokonca objavuje aj v ďalších, menej typických oblastich (napr. práca s ľuďmi vo výkone trestu).

Keďže zaužívaný myšlienkový model – prístup zameraný na problém (snažiaci sa o odhaľovanie príčin problémov, o pomenovávanie a pochopenie blokov a prekážok, ktoré treba odstrániť), máme hlboko zakorenený, prístup zameraný na riešenie býva pre ľudí osviežujúcim prekvapením a radi si ho osvojujú.

Ako rozoznám systemického kouča od iných koučov?

Koučovaním sa zatiaľ u nás nazývajú dosť rozmanité činnosti – podľa toho, z akých filozofických a teoretických východísk čerpajú a akí ľudia ich vykonávajú. Za tradičné koučovanie považujeme koncept Timothy Galweya a Johna Whitmorea, autorov konceptu Inner Game.

Systemické koučovanie, na rozdiel od väčšiny iných konceptov koučovania, nie je postavené na hierarchickom vzťahu, kde kouč koučovaného vedie. Je partnerské, rešpektuplné a konštruktivistické – t. j. počíta s tým, že kouč nemá správnejší, jasnejší, objektívnejší pohľad ako partner (klient alebo zamestnanec).

Partner pri systemickom koučovaní nie je objektom koučovania, ale aktívnym a rovnocenným subjektom spolupráce s koučom – nie je teda koučovaný, ale koučuje sa s ním. Tento princíp sa dá uplatniť aj v prípadoch, ak koučom je manažér a partnerom je zamestnanec.

Systemické koučovanie poskytuje dostatok nástrojov aj pre situácie, kedy je potrebné jednoznačné vedenie k cieľu, jeho podstata však nespočíva v tom. Porovnanie roly kouča pri systemickom a tradičnom koučovaní je prehľadne spracované v publikácii Kláry Giertlovej „Manažovať a koučovať systemicky? Áno.“

Aký je rozdiel medzi koučom a mentorom?

Podstatu mentoringu vystihuje veta „nauč ho všetko, čo ty sám vieš“. Spočíva teda v odovzdávaní špecifických vedomostí a skúseností v oblasti pôsobenia mentora a mentorovanej osoby, ktorá býva v niečom spoločná. Mentor má väčšie skúsenosti v danom odvetví, v danej organizácii alebo na danej pozícii, preto môže mentorovanému poskytnúť užitočné rady a odporúčania. Kouč je expertom na odhaľovanie potenciálu jednotlivcov, na kladenie otázok, ktorými podnecuje človeka k nachádzaniu vlastných riešení. Kouč radí len veľmi ojedinele, aj to len po overení iných možností. Kouč vyzýva a pýta sa človeka viac, ako sa ho doteraz ktokoľvek pýtal. Nerobí to však preto, aby situáciu analyzoval alebo klienta / partnera diagnostikoval, ale preto, aby ho podnecoval k nachádzaniu svojich vnútorných zdrojov, k rozširovaniu jeho doterajších spôsobov myslenia a konania. Kouč je takto schopný pomôcť človeku nielen lepšie zvládať svoju prácu, ale skvalitniť aj svoj mimopracovný život.

Aký je rozdiel medzi koučovaním a psychoterapiou?

Systemické koučovanie sa zameriava na budúcnosť – minulé skúsenosti slúžia len na vyvíjanie budúcich riešení. Koučovanie je teda proaktívne, zatiaľ čo psychoterapia sa zaoberá liečením minulých emocionálnych zranení. Namiesto odpovede na otázku „prečo sa v tejto situácii cítim zle?“ sa koučovanie zaoberá otázkou „Čo môžem urobiť pre to, aby som sa v tejto situácii nabudúce cítil(a) dobre?“. Je preto možné, aby klient mal kouča a v tom istom období absolvoval aj psychoterapiu – tieto procesy sú rozdielne a zamerané na iné témy.

Aký je rozdiel medzi koučovaním a konzultovaním (poradenstvom)?

Konzultant (poradca) vie niečo, čo klient nevie. Preto najprv zhodnotí situáciu a potom poradí, aké opatrenia by sa mali urobiť. Systemický kouč nie je odborníkom na vašu prácu alebo váš život. Je odborníkom na podporu a pomoc pri tvorbe riešení a dosahovaní cieľov. Od vás preto bude vyžadovať, aby ste opísali stav, ktorý chcete dosiahnuť a pomôže vám pri odhaľovaní vašich vedomostí, schopností, kreativity a síl pri hľadaní najlepšieho riešenia vedúceho k cieľovému stavu. Viac než samotnému problému sa teda bude spolu s vami zaoberať jeho riešením. Spôsoby riešenia však neurčuje ani nenavrhuje kouč, ale nachádza si ich klient sám. Skúsenosť totiž potvrdzuje, že vlastné riešenia, pre ktoré sa človek dobrovoľne rozhodol, uskutoční oveľa skôr a s väčšou radosťou než opatrenia vytvorené kýmkoľvek iným.

Ako dlho trvá jedno koučovacie stretnutie?

Dĺžka koučovacieho stretnutia sa pohybuje od 30 do 120 minút – podľa toho, aký náročný je cieľ stretnutia a aký výrečný je partner :-).

Ako často sa uskutočňujú koučovacie stretnutia?

Frekvencia stretnutí kouča s klientom / partnerom je vecou ich dohody. Spravidla ju určuje naliehavosť alebo dôležitosť cieľa koučovania, ale závisí aj od vzdialenosti medzi miestom pôsobenia kouča a klienta. Niektorí klienti uprednostňujú stretnutia s koučom každý týždeň, iní zas zriedkavejšie.

Pri Brief Coachingu neraz stačí jediné stretnutie na to, aby partner už kouča nepotreboval, preto prvé stretnutie nebýva len „skúšobné“, ale počas neho už pracujeme na dohodnutom cieli. Ak partner potvrdí, že bolo užitočné, účtujeme zaň normálnu sadzbu.

Rozhodnutie, či si objednáte dlhodobejšie koučovanie alebo Brief Coaching, je len na vás – naši kouči sú, na rozdiel od koučov podpisujúcich dlhodobé kontrakty, schopní koučovať obidvomi spôsobmi.

Ak by sa napriek tomu stalo, že vám spolupráca s koučom z nášho tímu neprinesie očakávaný úžitok, komunikujte s ním o tom. S nami si môžete byť istí, že zaplatíte len za to koučovanie, ktoré vám je skutočne užitočné.

Ako dlho trvá bežný koučovací vzťah?

Dĺžka vzťahu závisí od cieľov, ktoré sa koučovaním sledujú. Na rozdiel od zaužívaného modelu, kedy sa kontrakt podpisuje na 10 stretnutí alebo pol roka, cieľom Brief Coachingu je to, aby klient kouča čím skôr prestal potrebovať.

Neraz sa preto stane, že aj počas 1-2 koučovacích stretnutí nájde človek v sebe toľko vlastných zdrojov a možností ich využitia, že si už ďalej dokáže poradiť aj sám, bez kouča. Takýto výsledok možno dosiahnuť pri precízne zadefinovam cieli a zameraní sa priamo na riešenie (viac v odpovedi „Čo je to prístup zameraný na riešenie“).

Ako vyberáte koučov do vášho tímu?

Spolupracujeme len s koučmi, ktorí absolvovali kvalitný akreditovaný kurz koučovania a majú v tejto oblasti preukázateľné skúsenosti.

Výberový proces koučov v našej spoločnosti zahŕňa okrem požiadavky na vzdelanie a prax kouča aj prácu pod supervíziou senior kouča, sebareflexiu kouča, jeho schopnosť pracovať na svojom ďalšom rozvoji i spätnú väzbu od klienta.

Máme vlastný program pre prípravu profesionálnych koučov a s najúspešnejšími absolventmi tohto programu dohodujeme ďalšiu profesionálnu spoluprácu. Spolupracujeme aj s koučmi, ktorí absolvovali koučovské vzdelávanie v iných školách, dbáme však na to, aby náš tím bol konzistentný v koučovacom prístupe (systemický prístup a prístup zameraný na riešenie).

Ako môžeme zmerať prínosy koučovania?

Cieľom koučovania môže byť čokoľvek, čo klient (partner) považuje za užitočné pre svoju prácu alebo svoj život. Ľudia u nás ešte nie sú zvyknutí stanovovať si merateľné ciele – o to je pre nás dôležitejšie, aby sa na výstupe skúmalo, či želané ciele a výsledky boli v rámci koučovacieho programu dosiahnuté. Od našich klientov (partnerov) žiadame, aby hneď na začiatku spolupráce čo najpresnejšie definovali očakávaný cieľový stav, čo pri porovnaní s východiskovou situáciou umožní merať dosiahnutý pokrok. Sebadôvera, správanie, výkonnosť v práci, úspešnosť v medziľudských kontaktoch, prenosné pracovné schopnosti a zručnosti – toto všetko sa môže koučovaním zlepšiť a my vám môžeme odporučiť rôzne metódy merania.

Čím môžete garantovať odbornú kvalitu vášho koučovania?

Odborným garantom koučovania v našej spoločnosti je PhDr. Klára Giertlová, PCC, ktorá má vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore Výchova a vzdelávanie dospelých a absolvovala viaceré dlhodobé výcviky zamerané na prácu s ľuďmi.

Rozvoju ľudského potenciálu sa profesionálne venuje od roku 1982, koučovanie vo vlastnej manažérskej praxi uplatňuje od roku 1994. Koučovanie bolo aj témou jej rigoróznej práce a je autorkou prvej slovenskej odbornej publikácie o koučovaní „Manažovať a koučovať systemicky? Áno“ (2004). Iniciovala vznik Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a bola jeho prvou predsedníčkou (2006 – 2009). V súčasnosti je členkou Akreditačnej a certifikačnej komisie SAKO.

Je tiež členkou Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a lektorkou programov Brief Coaching, vyvinutých v špičkovom švajčiarskom inštitúte SolutionSurfers (Luzern), akreditovaných ICF na najvyššej úrovni ako Accredited Coach Training Program (ACTP). Ako koučka, autorka, lektorka a mentorka (zapísaná v zozname mentorov ICF) sa dlhodobo venuje zvyšovaniu kvality a profesionality koučovania na Slovensku (workshopy, kurzy, konferencie, certifikačné skúšky, publikačná činnosť).

Všetci kouči pracujúci pod značkou Co/Man absolvovali dlhodobý odborný výcvik v koučovaní, svoje koučovacie schopnosti a zručnosti preukázali v náročných praktických skúškach, majú minimálne 100 hodín koučovskej praxe a pracujú v súlade s etickým kódexom kouča ICF a SAKO.

Akým spôsobom môžem prezentovať užitočnosť koučovania pre moju organizáciu?

Koučovanie predstavuje pre jednotlivcov alebo tímy investíciu do budúcnosti, a preto prináša nepopierateľné výhody pre zamestnancov aj pre organizáciu. Často môže byť hodnotným príspevkom do balíčka výhod pre zamestnancov. Najúčinnejšou prezentáciou užitočnosti koučovania je zorganizovanie „ochutnávky“, kde skupina účastníkov (najlepšie vrcholových manažérov) za 2 hodiny zažije praktické koučovanie sama na sebe v úlohe kouča i partnera. Užitočnosť je taká preukázateľná, že viac presviedčania už spravidla netreba.

Ako môžem predstaviť koučovanie v našej organizácii a čím to podložím?

Každá organizácia prezentuje svoj koučovací program iným spôsobom, čo záleží najmä od jej stratégie a organizačnej kultúry. Pomôžeme vám vytvoriť takýto program a komunikovať ho do vášho prostredia. Môžeme spolu s vami pripraviť krátky úvodný workshop, kde ľudia pochopia koučovací proces a zistia, aké výhody im môže priniesť spolupráca s koučom. Existuje tiež dostatok prípadových štúdií a prieskumov, dokumentujúcich prínosy koučovania v organizáciách.

V čom nám môže byť užitočné externé koučovanie, keď už máme interných koučov?

Spolupráca s externým koučom poskytuje viac bezpečia pre otvorenosť a úprimnosť, než býva možné pri práci s interným kolegom. Túto výhodu oceňujú najmä vrcholoví manažéri, ktorí sa často nemajú s kým otvorene porozprávať o problémoch, ktoré práve riešia. Naši koučovia majú vlastné skúsenosti jednak ako koučujúci manažéri, ale aj ako externí koučovia. Dbáme na to, aby naši koučovia venovali svojmu ďalšiemu odbornému rastu rovnakú pozornosť ako práci s klientom. V našej organizácii je zavedený systém interného koučingu a supervízie, čo znamená, že každý kouč si neustále ďalej rozvíja svoje koučovacie schopnosti. Aj keď interní koučovia spravidla majú záujem o svoj osobný rast, takýto systém profesijného rozvoja kouča nie je ľahké vybudovať v organizácii, ktorá nie je prioritne orientovaná na koučovanie.

Ako zisťujete spokojnosť klienta s vašimi službami?

S našimi klientmi pracujeme v úzkom kontakte od prípravy programu až po jeho vyhodnotenie. Aktívne podporujeme spätnú väzbu používaním dotazníkov a hodnotení. Súčasťou každého koučovacieho stretnutia je identifikácia merateľných resp. vyhodnotiteľných cieľov, ktorých dosahovanie sa vyhodnocuje aj priebežne počas daného stretnutia. Kritériom hodnotenia spolupráce s koučom je jednak dosiahnutie cieľa, ale zároveň aj vyjadrený pocit užitočnosti spolupráce z hľadiska klienta.

Ako dosiahnete, aby zákazník „dostal“ pre neho najvhodnejšieho kouča?

Otázku „vhodnosti“ kouča vidíme v dvoch rovinách – profesionálnej a osobnostnej. Koučovanie sa u nás ešte stále zamieňa s mentoringom, poradenstvom alebo tréningom zručností. Táto nejasnosť spôsobuje, že napr. zákazník z oceliarskej firmy pri objednávaní koučovacích služieb očakáva kouča, ktorý má skúsenosti v oceliarstve. Pred začatím spolupráce preto starostlivo zisťujeme očakávania a predstavy zákazníka o cieľoch a procese koučovania, vyjasňujeme podstatu koučovacieho procesu a podstatu profesionality kouča. Slúžia nám na to rôzne metódy, vrátane rozhovorov a dotazníkov mapujúcich organizačný kontext objednávateľskej organizácie a tiež potreby ľudí, ktorí budú účastníkmi procesu koučovania. Toto všetko berieme do úvahy pri rozhodovaní sa o personálnom obsadení daného projektu. Aj napriek ošetreniu takýchto detailov sa môže stať, že v priebehu koučovania vyjdú na povrch špecifické informácie alebo záležitosti, ktoré spôsobia, že kouč niektorému klientovi (partnerovi) osobnostne nebude vyhovovať. V takomto prípade má kouč možnosť navrhnúť pre prácu s daným klientom (partnerom) alternatívneho kouča.

Aká je garancia dôvernosti a diskrétnosti v koučovacom vzťahu?

Koučovanie je dôverný, pritom však otvorený a transparentný proces. Pri koučovaní nie je prípustné robiť niečo, o čom by klient (partner) nemohol vedieť. Niekedy sa môže stať, že objednávateľská organizácia požaduje určitú formu spätnej väzby – aj tú dohodujeme na začiatku celkom otvorene – teda tak, aby o tom všetky zúčastnené strany vedeli. Všetky osobné detaily o koučovaní zostávajú dôverné, avšak tam, kde je to odôvodnené, sa uskutočňujú trojstranné hodnotenia medzi klientom, koučom a reprezentantom spoločnosti. Ak sú súčasťou koučovacieho programu viacerí účastníci, môžeme objednávateľskej organizácii poskytnúť spätnú väzbu vo forme správy s vopred dohodnutou štruktúrou.

Čo sa stane, ak si kouč a klient osobnostne nevyhovujú?

Profesionálne koučovanie je blízkou a dôvernou interakciou ľudí, ktorí majú svoje pocity, potreby a osobnostné vlastnosti. Aj v priebehu koučovania sa môže objaviť problém, že klientovi kouč nevyhovuje po osobnostnej stránke. V tom prípade klient môže kontaktovať vedenie našej spoločnosti a dôverne sa porozprávať s odborným garantom koučovania o všetkom, čo ho vo vzťahu s koučom trápi. Môže sa to však stať aj naopak – aj odborne zdatný profesionálny kouč môže dôjsť do štádia, že s niektorým klientom (partnerom) už nemôže alebo nechce koučovať. V takomto prípade máme k dispozícii fungujúce mechanizmy, ktoré umožnia riešenie situácie skôr než prerastie do problému. Vzťah kouča a klienta je totiž pre koučovanie nesmierne dôležitý a my urobíme maximum pre zabezpečenie jeho funkčnosti a hodnotnosti.

Môžem si dohodnúť aj iné než osobné koučovanie?

Ak osobným koučovaním rozumiete „živé“ stretnutie s koučom, tak prinajmenšom na prvom stretnutí ho považujeme za užitočné. Sú klienti, ktorí považujú osobný kontakt za nevyhnutný a naopak, sú takí, ktorí sa veľmi skoro rozhodnú využívať výhody súčasnej techniky (e-mail, telefón, skype, … ). Na niektorých citlivých témach sa nám však bez osobného kontaktu pracuje ťažšie ako tvárou v tvár.

Môžem si dohodnúť len samotné koučovanie cez telefón?

V princípe áno – telefonické koučovanie rozširuje možnosti a hranice koučovania – spolupráca je možná už takmer kdekoľvek na svete. Jeho výhodou aj nevýhodou je chýbajúci vizuálny vnem. Na jednej strane to neumožňuje vzájomne sledovať a identifikovať mimoslovné prejavy, na druhej strane však poskytuje zaujímavé možnosti na vzájomné dorozumievanie sa – čo ocenia najmä ľudia, ktorí chcú rozvíjať aj svoje komunikačné schopnosti a zručnosti.tvorba web stránok