@   Odoberať občasník

Natívne a systemické koučovanie

Prvý kurz koučovania akreditovaný v SR už v roku 2005 ako kurz pre manažérov a profesionálnych koučov.
Pod názvom "Systemický manažment a koučovanie" ho odvtedy absolvovalo množstvo ľudí zo SR a ČR.
Aj vďaka nim dnes môžeme ponúkať kurz v inovovanej 20-dňovej verzii, ktorej kvalitu overil čas.
Pre absolventov kurzov Brief Coaching a Manažér ako líder a kouč odporúčame jeho nadstavbovú verziu (9-12 dní), vďaka ktorej ich koučovanie získa ešte väčšiu hĺbku a účinnosť.


Komplexný kurz natívneho a systemického koučovania vám pomôže osvojiť si myslenie zamerané na riešenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF – Medzinárodnou federáciou koučov. To všetko sa udeje na pozadí natívneho prístupu (autorka Klára Giertlová), systemického prístupu a hostiteľského vodcovstva (Host Leadership, autor Mark McKergow, UK).

Kurz je rozdelený do 7 modulov (6×3, 1×2 dni). Odstupy medzi modulmi: 4 – 8 týždňov.

Aj v tomto kurze sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie – už od prvého modulu pracujeme s reálnymi klientmi a ich autentickými témami.

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, nie je potrebné tlmočenie.


Čo získate absolvovaním kurzu

  1. koučovské zručnosti všeobecne, ale tiež špeciálne pre manažérsku prax a osvojíte si koučovské myslenie. 
  2. viac času – ušetríte ho sebe i svojim klientom či spolupracovníkom tým, že budete vedieť koučovať krátko, stručne, prirodzene a účinne.
  3. povesť efektívneho kouča – klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam. Budete vo výhode oproti koučom, ktorí  koučovanie komplikujú typológiami, diagnostikami, analyzovaním problémov a príčin zlyhaní…)
  4. silné odborné zázemie – ako absolvent/ka kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej medzinárodnej aj slovenskej komunity profesionálov zameraných na riešenie.

Obsahová náplň

Kurz ponúka manažérovi účinné nástroje, ako spolupracovať s ľuďmi ľahšie a príjemnejšie. Podporuje jeho schopnosť vytvárať na pracovisku prostredie, v ktorom je široký priestor pre sebamanažment a sebarozvoj.

Zameranie modulov:

Natívne koučovanie I. – Úvod: pojmy, modely, princípy, nástroje, techniky a ich praktická aplikácia. Nácvik vedenia koučovacích rozhovorov v skupine a ich reflexia.

Natívne koučovanie II. – IV.  Základy a techniky v praxi: Od rozvoja technických zručností a koučovských kompetencií k tvorivej aplikácii a budovaniu vlastného koučovacieho štýlu. Špecifiká koučovania v manažérskej práci a v leadershipe, koučovateľné momenty v práci manažéra a lídra. Praktické koučovanie a jeho reflexia individuálne aj v skupine.

Natívne koučovanie V. – VI. Mentoring a pomáhajúca supervízia koučovania: Skupinová a individuálna práca zameraná  na zjemňovanie a ďalší rozvoj zručností, posilňovanie koučovského myslenia a natívneho prístupu s cieľom koučovať autenticky a prirodzene. Dištančná alebo prezenčná forma: 3 + 3 dni prezenčne alebo 6 x 1/2 dňa dištančne.

Natívne koučovanie VII. – Záverečný modul (dobrovoľný)

Podpora technických aj netechnických koučovacích zručností v autentickom manažérskom / líderskom koučovacom rozhovore. Obhajoba koučovacieho projektu. Projekty budovania koučovacej kultúry.

Kurz je vhodný aj na prípravu profesionálnych koučov, pretože jeho obsahová štruktúra zodpovedá požiadavkám ICF – Medzinárodnej federácie koučov na špecifické koučovské vzdelávanie.

Osvedčenie

Úspešný absolvent celého kurzu (I. – VII.) získava osvedčenie, ktoré potvrdzuje absolvovanie 126 hodín špecifického vzdelania v koučovaní,  zamerané na rozvoj 11 kľúčových kompetencií kouča definovaných ICF.   

Kurz je pripravený na akreditáciu u Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Absolvovanie prvých 60 hodín je podmienkou pre uznanie minimálneho koučovského vzdelania potrebného pre členstvo v SAKo.

Po dokladovaní požadovanej praxe a spolupráce s mentorom sa môžete uchádzať o certifikáciu u SAKo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a získaní potrebnej praxe môžete tiež požiadať o certifikáciu ACC (Associate Certified Coach) alebo PCC (Professional Certified Coach) u ICF portfólio cestou.

Termín a miesto konania

Dátum začiatku najbližšieho otvoreného kurzu nájdete tu. Označuje termín prvého 3-dňového modulu.

Kurz trvá spravidla 9 – 12 mesiacov. Termíny konania druhého a ďalších modulov dohoduje lektorka s účastníkmi počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom.

Ak nie je uvedené inak, otvorený kurz sa koná v Koučovacom stredisku Co/Man v Tajove (Tajovská Koučovňa).

Uzatvorené kurzy podľa dohody kdekoľvek v SR alebo ČR.

Rozvrh modulu, práca medzi modulmi

  • 1. deň 13:00 – 20.00 (6 hod.)
  • 2. deň 09:00 – 20.00 (8,5 hod.)
  • 3. deň 09:00 – 13:00 (4 hod.)

Časový rozvrh modulov možno upraviť po dohode v skupine.

Medzi modulmi: Koučovanie v dvojiciach a trojiciach, reflektovanie rozhovorov, štúdium literatúry, telekonferencia s lektorkou.

Cena kurzu

Moduly I. – VII (20 dní): 4000 EUR + DPH. Platí len pri platbe vopred za celý kurz. Oproti objednaniu po jednotlivých moduloch ušetríte 250 EUR + DPH. 

Pri úhrade za jednotlivé moduly:

  • 1. modul 650 € + 20% DPH, ostatné moduly po 600 € + 20 % DPH.
  • Kurz si môžete rozdeliť aj do 2 účtovných období – napr. 1. stupeň absolvovať v tomto roku, ostatné stupne v nasledujúcom roku.
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, štartovací balík, kurzové materiály, technické zabezpečenie, bohaté občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu.

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Uzávierka prihlášok

Prvá uzávierka: 6 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Odborná garancia kurzu a kontakt

PhDr. Klára Giertlová, PCC, lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International pre SR a ČR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1400 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

e-mail: info@kouc.sk

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72

Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok