@   Odoberať občasník

Všeobecné obchodné podmienky

1.   Postup prihlasovania sa / objednávania produktov a služieb:

 • Prihlášku do kurzu možno podať prostredníctvom online prihlášky – preklik na ňu je v každom popise kurzu / workshopu a tiež v upútavke na kurz / workshop.
 • Pri prihlasovaní sa rozlišujeme medzi prihláškou a záväznou registráciou.
 • Po prijatí prihlášky posielame prihlásenému účastníkovi potvrdenie o akceptácii prihlášky e-mailom.
 • Účastník vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Co/Man.
 • Účastníci sú na vzdelávacie podujatia záväzne registrovaní až po úhrade poplatku za podujatie, v prípade dlhodobých kurzov minimálne za 2 moduly kurzu. Registrácia prebieha v takom poradí, v akom prichádzajú platby na účet Co/Man.

2.   Podklady pre platbu

 • Pri otvorených vzdelávacích podujatiach (kurzy, semináre, workshopy) je podkladom pre platbu akceptácia prihlášky/objednávky a e-mailová výzva na úhradu.
  • Fakturačné údaje pre platbu na účet:
   Príjemca: Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
   IČO: 36620718 IČ DPH: SK2021749873
   KS: 0308, VS: IČO vašej organizácie alebo číslo vášho mobil. telefónu
  • č. účtu: 1217735002/5600 (Prima Banka a. s.)
   IBAN:  SK96 5600 0000 0012 1773 5002
   BIC kód: KOMASK2X
  • Na žiadosť zákazníka alebo jeho zamestnávateľa vystavíme aj zálohovú faktúru (nedaňový doklad). Daňový doklad vystavíme po prijatí platby v zmysle platných právnych a účtovných predpisov.
  • Pri nedodržaní termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať penále 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.
  • Poplatok za účasť na otvorenom vzdelávacom podujatí musí byť uhradený najneskôr 30 dní pred začatím podujatia (2. uzávierka prihlášok). Výnimky je možné dohodnúť s organizátorom podujatia.
  • Čas medzi 1. a 2. uzávierkou prihlášok slúži na prijímanie platieb a vytváranie skupiny. Vzdelávacie podujatie sa uskutoční, ak je v termíne 2. uzávierky záväzne registrovaný minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie podujatia.
 • Pri firemných vzdelávacích programoch vytváraných podľa potrieb objednávateľa (na mieru) požadujeme zálohu vo výške 50 % z ceny celej zákazky. Zvyšok sumy fakturujeme po ukončení zákazky so splatnosťou 14 dní, ak nie je dohodnuté inak.

3.   Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním prihlášky účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov (skratka GDPR).
 • V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a nariadením EÚ o GDPR považujeme poskytnuté údaje za dôverné a používame ich výhradne pre vnútorné potreby, bez oznamovania tretím osobám.
 • Pre komunikáciu s našimi klientmi spracovávame a uchovávame v elektronickej podobe ich meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. Tieto údaje spracovávajú len osoby zmluvne zaviazané dodržiavať zásady spracovávania osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR a EÚ.
 • Zákazníci, ktorí poskytli referenciu na naše produkty a služby, poskytnutím referencie zároveň vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webových stránkach spoločnosti.

4.   Storno podmienky:

 • Storno prihlášky prijímame len v písomnej podobe – e-mailom, faxom alebo poštou.
 • Pri zmene alebo zrušení uzatvoreného podujatia zo strany objednávateľa alebo spoločnosti Co/Man platia osobitné podmienky dohodnuté v zmluve. Ak neexistuje písomná zmluva, platia nižšie uvedené stornopodmienky a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Storno účasti zo strany účastníka/objednávateľa:

 • Bezplatné storno účasti prihláseného účastníka je možné v 2 prípadoch:
  • ak bolo písomne oznámené najneskôr 30 dní pred začatím podujatia
  • ak ide len o zmenu osoby účastníka – t. j. namiesto prihláseného účastníka bude vyslaný náhradník.
 • Pri oznámení o zrušení účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 30 dní, ale najneskôr 15 dní pred začatím podujatia bude účtovaný poplatok 50% z ceny podujatia.
 • Pri oznámení o zrušení účasti v lehote 14 dní pred začatím podujatia alebo kratšej, je stornopoplatok 100% ceny.

Zmena alebo zrušenie podujatia zo strany spoločnosti Co/Man:

 • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania podujatia a lektora, ako aj  prípadného zrušenia podujatia z vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov.
 • O takejto zmene budú neodkladne písomne (e-mailom) informovaní všetci záväzne zaregistrovaní účastníci podujatia. Po vzájomnej dohode bude ich prihláška presunutá na ďalší termín toho istého podujatia. Prijatá platba bude podľa dohody buď vrátená objednávateľovi alebo použitá v ďalšom termíne.
 • Pri zrušení podujatia sa úhrady vracajú na účet uvedený objednávateľom resp. účet uvedený v prihláške, a to najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 2. januára 2018.

PhDr. Klára Giertlová
Konateľka spoločnostitvorba web stránok