@   Odoberať občasník

Všeobecné obchodné podmienky

1.   Postup prihlasovania sa / objednávania produktov a služieb:

 • Prihlásiť sa do kurzu / workshopu možno vyplnením online prihlášky – preklik na ňu je v každom popise kurzu / workshopu a tiež v upútavke na kurz / workshop.
 • Po prijatí prihlášky posielame prihlásenému účastníkovi potvrdenie o akceptácii prihlášky e-mailom. Akceptácia prihlášky ešte nezaručuje prihlásenému záujemcovi miesto v kurze/workshope a netreba po nej uhrádzať poplatok za kurz.
 • Vyplnením a odoslaním prihlášky do otvoreného kurzu / workshopu záujemca o účasť v kurze / workshope vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) spoločnosti Co/Man.
 • Ak je platcom poplatku za kurz / workshop tretia osoba (iná fyzická alebo právnická osoba než účastník), je účastník povinný oboznámiť ju s týmito VOP, pričom odoslaním prihlášky vyjadruje zároveň aj súhlas platcu poplatku s týmito VOP.
 • Účastníci sú do kurzu / workshopu záväzne registrovaní až po úhrade poplatku za kurz / workshop, v prípade dlhodobých kurzov minimálne za prvé 2 moduly kurzu. Registrácia účastníkov prebieha v takom poradí, v akom prichádzajú platby na účet Co/Man.

2.   Podklady pre platbu

Pri otvorených vzdelávacích podujatiach (kurzy, semináre, workshopy) je podkladom pre platbu akceptácia prihlášky/objednávky alebo e-mailová výzva na úhradu.

 • Úhrady za kurz prijímame bezhotovostne na účet, a to buď bankovým prevodom alebo vkladom na účet. Len výnimočne (v odôvodnených prípadoch) prijímame úhradu kurzu v hotovosti, napr. v prípade vopred dohodnutej zálohovej platby. 
 • Údaje pre platbu:
  • Príjemca: Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
   IČO: 36620718 IČ DPH: SK2021749873
   KS: 0308, VS: IČO vašej organizácie alebo číslo vášho mobil. telefónu
  • č. účtu: 1217735002/5600 (Prima Banka a. s.)
   IBAN:  SK96 5600 0000 0012 1773 5002
   BIC kód: KOMASK2X
 • Na žiadosť zákazníka alebo jeho zamestnávateľa vystavíme zálohovú faktúru (nedaňový doklad). Daňový doklad – faktúru k prijatej platbe – vystavíme po prijatí platby v zmysle platných právnych a účtovných predpisov.
 • V odôvodnených prípadoch je možná platba na splátky. Pri platbe na splátky pripočítavame k splátkam manipulačný poplatok.
 • Pri nedodržaní termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať penále 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.
 • Poplatok za účasť na otvorenom vzdelávacom podujatí musí byť uhradený najneskôr 30 dní pred začatím podujatia (2. uzávierka prihlášok). Výnimky je možné dohodnúť s organizátorom podujatia.
 • Čas medzi 1. a 2. uzávierkou prihlášok slúži na prijímanie platieb a vytváranie skupiny. Vzdelávacie podujatie sa uskutoční, ak je v termíne 2. uzávierky ptihláčok záväzne registrovaný minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie podujatia.
 • Pri firemných vzdelávacích programoch vytváraných podľa potrieb objednávateľa (na mieru) požadujeme zálohu vo výške 50 % z ceny celej zákazky. Zvyšok sumy fakturujeme po ukončení zákazky so splatnosťou 14 dní, ak nie je dohodnuté inak.

3.   Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním prihlášky účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov (skratka GDPR).
 • V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadením EÚ č. 2016/679 (GDPR) považujeme poskytnuté údaje za dôverné a používame ich výhradne pre vnútorné potreby, bez oznamovania tretím osobám.
 • Pre komunikáciu s našimi klientmi spracovávame a uchovávame v elektronickej podobe ich meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. Tieto údaje spracovávajú len osoby zmluvne zaviazané dodržiavať zásady spracovávania osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR a EÚ.
 • Zákazníci, ktorí poskytli referenciu na naše produkty a služby, poskytnutím referencie zároveň vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webových stránkach spoločnosti.

4.   Storno podmienky:

 • Storno prihlášky prijímame len v písomnej podobe – e-mailom.
 • Pri zmene alebo zrušení uzatvoreného podujatia zo strany objednávateľa alebo spoločnosti Co/Man platia osobitné podmienky dohodnuté v zmluve. Ak neexistuje písomná zmluva, platia nižšie uvedené stornopodmienky a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Storno účasti zo strany účastníka/objednávateľa:

 • Bezplatné storno účasti prihláseného účastníka je možné v 2 prípadoch:
  • ak bolo písomne (e-mailom) oznámené najneskôr 30 dní pred začatím podujatia
  • ak ide len o zmenu osoby účastníka – t. j. namiesto prihláseného účastníka bude vyslaný náhradník.
 • Pri oznámení o zrušení účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 30 dní, ale najneskôr 15 dní pred začatím podujatia bude účtovaný stornopoplatok 50% z ceny podujatia.
 • Pri oznámení o zrušení účasti v lehote 14 dní pred začatím podujatia alebo kratšej, je stornopoplatok 100% ceny.

Zmena alebo zrušenie podujatia zo strany spoločnosti Co/Man:

 • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania, formy podujatia a osoby lektora, ako aj  prípadného zrušenia podujatia z dôvodu vyššej moci (vis maior), ako aj z vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov.
 • O takejto zmene budú neodkladne písomne (e-mailom) informovaní všetci záväzne zaregistrovaní účastníci podujatia. Po vzájomnej dohode bude ich prihláška presunutá na ďalší termín toho istého podujatia. Prijatá platba bude podľa dohody buď vrátená objednávateľovi alebo použitá v ďalšom termíne.
 • Pri zrušení podujatia vraciame úhrady na účet uvedený v prihláške, prípadne na iný účet uvedený účastníkom, a to najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 8. júla 2020.

PhDr. Klára Giertlová
Majiteľka a konateľka spoločnostitvorba web stránok