@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. – III., akreditovaný ICF ako Level 2 (125 hodín)

Po absolvovaní tohto medzinárodného programu s prestížnou akreditáciou ICF (Level 1 + Level 2) budete vedieť koučovať čisto, účinne a s ľahkosťou. Je ideálnou prípravou na ACC, PCC a MCC certifikáciu u ICF aj SAKo, pretože obsahuje všetko, čo výcvik koučovania musí obsahovať - vrátane záverečnej skúšky, ktorú ICF plne akceptuje pri certifikácii ACC aj PCC. Medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC (Professional Certified Coach) v poslednom module kurzu vedie jeden z prvých master koučov sveta a dlhoročný člen certifikačnej komisie ICF, Dr. Peter Szabó, MCC, zo Švajčiarska.


Komplexný výcvikový program Brief Coach Training (Level 2) vám pomôže osvojiť si koučovské myslenie a rozvíjať sa vo všetkých kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF – Medzinárodnou federáciou koučov.

Pozostáva z 3 stupňov rozdelených do 8 modulov, s odstupmi 6 – 8 týždňov.

 • Základný stupeň I. (PURE)4×3 dni (cca 1/2 roka)
 • Rozvojový stupeň II. (PLUS): 2×3 dni alebo poldňové online webináre
 • Skúškový stupeň III. (PRO): minimálne 1+1 deň (príprava na skúšku a skúška PCC)

Celý program trvá približne 1 rok. Kurz si môžete rozložiť aj na jednotlivé stupne – napr. tak, že základný kurz PURE absolvujete v jednom roku a nadstavby (PLUS, PRO) postupne neskôr.

TERMÍNY A MIESTO KONANIA 

Kurz Brief Coach Training (skrátene Brief Coaching) je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko), ktorý naň získal prestížnu akreditáciu ICF ako Level 1 + Level 2. Realizuje sa v 15 krajinách na 4 kontinentoch.

Hlavná lektorka kurzu Klára Giertlová je členkou medzinárodnej fakulty Solutionsurfers od roku 2011.

Celý kurz prebieha na Slovensku a v slovenskom jazyku, vrátane záverečnej PCC skúšky s Dr. Petrom Szabóm, MCC zo Švajčiarska (s tlmočením). Ak uprednostňujete skúšku v angličtine, je aj takáto možnosť.

Najväčšou výhodou absolvovania kurzu Brief Coach Training I. – III. je to, že sa hneď od začiatku učíte koučovať na profesionálnej úrovni, v ktorej zároveň získavate aj odbornú prax.

V našich kurzoch sa učíte oveľa viac koučovsky myslieť než len používať koučovské techniky. Vaša myseľ sa môže od prvej minúty kurzu sústrediť na veci, ktoré sú pre profesionálne koučovanie podstatné a v nich sa počas kurzu zdokonaľovať – a to nielen v interakcii s kurzovými kolegami čí vašimi priateľmi, ale aj s reálnymi externými klientmi.


Čo získate absolvovaním kurzu akreditovaného ICF ako Level 2?

 1. všetky kompetencie kouča – úspešný absolvent Level 2 dokáže koučovať na solídnej profesionálnej úrovni (PCC) v súlade s medzinárodnými štandardmi – či používa koučovanie ako manažér/líder alebo ako profesionálny kouč
 2. čas – budete vedieť koučovať krátko, stručne, a pritom účinne.
 3. dobré meno – klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam.
 4. silné odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež riadnymi členmi SAKo aj ICF.

Tabuľkový prehľad celého výcvikového programu aj s cenami

 

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, 64 hodín) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná alebo online s prácou v medzičasoch 4×3 dni prezenčne alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + 20 % DPH, spolu 3504 EUR
Brief Coaching II. (rozvojový  – PLUS, 46 hodín) Prehĺbenie brief koučingu v praxi, reflexia kompetencií, aktuálne témy, nové nápady. Prezenčná alebo online, s prácou v medzičasoch, písomné reflexie rozhovorov 2×3 dni alebo poldňové online webináre Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + 20 % DPH, spolu 2016 EUR
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého programu Level 1 + 2) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: koučovanie s individuálnym mentoringom

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

minimálne 1 deň online + 1 deň prezenčne alebo online (podľa veľkosti skupiny a aktuálnych možností) Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH, spolu 1656 EUR
Brief Coaching ACC PRO Skupinový a individuálny mentoring, príprava na skúšku ACC a jej realizácia Prehĺbenie ACC kompetencií, mentorované koučovanie

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Associate Certified Coach

1 + 1 deň,

medzi nimi 3x indiv. mentoring

Klára Giertlová, PCC, MKcS so zapojením najskúsenejších mentorov a assessorov v SR registrovaných ICF. 1050 Eur + 20 % DPH, spolu 1260 Eur (od 2. polroku 2024).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

Absolvovaním kurzov PURE + ACC PRO a vykonaním praktickoej skúšky ACC priamo na konci kurzu ACC PRO získate koučovské vzdelanie akreditované ICF na úrovni Level 1.

Ak od začiatku ašpirujete na úroveň PCC, môžete stupeň ACC PRO vynechať a hneď po PURE môžete pokračovať v stupňoch PLUS a PCC PRO. Na konci PCC PRO ukončíte svoje vzdelanie na úrovni Level 2 certifikačnou PCC skúškou.

Pri objednaní a úhrade celého kurzu Brief Coach Training Level 2 (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + 20 % DPH, spolu 6720 EUR. 

Je to o 456 EUR menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Touto zvýhodnenou cenou vyjadrujeme naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (zálohové, ostré a zúčtovacie faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať celý program od začiatku do konca, aby ste sa naučili koučovať na PCC úrovni. Tým každý z vás pomáha zvyšovať úroveň koučovania na Slovensku, čo je aj náš dlhodobý zámer.

Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny Level 2 (I. – III.) vopred, pred začatím stupňa PURE.

Čo môžete očakávať počas kurzu

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou a zábavnou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy. Skupinovú reflexiu a spätnú väzbu spôsobom zameraným na riešenie, skupinový aj individuálny mentoring.

Medzi modulmi: vedenie koučovacích rozhovorov a ich reflexia, práca v učiacich sa dvojiciach/trojiciach, samoorganizované telekonferencie v každom medzičase, štúdium a reflexia odporúčanej literatúry.

Osvedčenie

V závere celého kurzového programu (20 dní) absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku a získate celosvetovo platný certifikát o absolvovaní Level 1 + 2 (ICF). Týmto certifikátom vám inštitút SolutionSurfers potvrdzuje, že koučujete v súlade s medzinárodnými štandardmi na úrovni Professional Certified Coach (PCC). 

Ak ste absolvovali len 1. alebo 2. stupeň kurzu bez skúšky (PURE, PLUS) dostanete celosvetovo platné osvedčenie inštitútu SolutionSurfers o absolvovaní príslušného počtu hodín špecifického koučovského vzdelávania.

Cena za 20-dňový komplexný kurz

5600 € + 20 % DPH, spolu 6720 € (cena platí pri úhrade celého kurzu vopred). Oproti úhrade po jednotlivých stupňoch (PURE, PLUS, PRO) ušetríte 380 € + 20 % DPH.

V cene kurzu je zahrnutý odborný obsah, študijné pomôcky, bohaté občerstvenie počas prestávok, pozorované koučovania a mentoring kompetencií, záverečná skúška, vystavenie certifikátu, zaradenie do evidencie certifikátov pre ICF.

Ubytovanie a strava nie sú v cene kurzu – platia sa osobitne vo zvolenom ubytovacom a stravovacom zariadení.

Prihláška, uzávierky, registrácia

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je do kurzu záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Garancie

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. Jedinou podmienkou uplatnenia tejto garancie je oznámiť takéto rozhodnutie buď osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo e-mailom najneskôr do 7 dní od ukončenia 1. modulu,

V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov a zakladajúca členka pobočky ICF v SR, vyše 2500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do kurzu akreditovaného ako Level 1 alebo Level 2?

ICF - Medzinárodná federácia koučov od roku 2022 akredituje 4 typy vzdelávania v koučovaní:

 • Level 1 - minimálne 60-hodinový kurz, kde si môžete osvojiť základy koučovskej profesie a pripraviť sa na certifikáciu ACC. Kritériá pre kompletné absolvovanie kurzu akreditovaného ako Level 1 s nami splníte absolvovaním základného kurzu PURE a nadstavby ACC PRO. Spolu je to 78 hodín ACSTH, vrátane 10 hodín mentoringu a medzinárodnej ústnej certifikačnej skúšky ACC (ICF) priamo na kurze v slovenčine.
 • Level 2 - ucelený výcvikový program v rozsahu minimálne 125 hodín, ktorý vás pripraví na PCC certifikáciu, Rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania, vrátane všetkých povinných mentoringových hodín. Inštitúcia, ktorá získa akreditáciu pre kurzy Level 2, má právo vykonávať aj medzinárodné ústne certifikačné skúšky PCC. U nás vykonávame skúšky v slovenskom alebo anglickom jazyku (s tlmočením).
 • Level 3 - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov, absolventov kurzov Level 1 a 2, ktoré vás pripraví na MCC certifikáciu. Trvá minimálne 75 hodín.
 • CCE - ďalšie vzdelávanie koučov pre účely prehĺbenia či rozšírenia vedomostí a obnovu certifikácie ACC, PCC, MCC.

Level 2 obsahuje aj Level 1 Level 2 obsahuje aj Level 1
tvorba web stránok