@   Odoberať občasník

ACC PRO – doplnkový modul ku kurzu Brief Coach Training I. (PURE)

Mentoringový a skúškový modul ACC PRO je novým doplnkom základného kurzu Brief Coaching I. (PURE). Ukončuje sa ním príprava na ACC certifikáciu u ICF. Spolu so základným kurzom PURE je akreditovaný ako Level 1 a tvoria ucelený kurz, ktorý obsahuje aj medzinárodnú certifikačnú skúšku ACC (ICF). Skúška sa robí v slovenčine priamo na kurze.


Počas modulu ACC PRO si rozviniete schopnosť reflektovať vlastnú prax v súlade s kľúčovými kompetenciami kouča definovanými ICF. V tejto intenzívnej fáze vášho koučovského rozvoja vás budeme sprevádzať podporným, posilňujúcim mentoringom a rozvojovou reflexiou vašich aktuálnych koučovských kompetencií.

Level 1: Cesta k ACC

Tento doplnkový modul je určený tým účastníkom, ktorí po ukončení stupňa PURE (Brief Coaching I.) chcú absolvovať ACC certifikáciu u ICF. Jeho absolvovaním získate ďalších 14 ACSTH bodov (hodín) + 3 individuálne mentoringy.

Zameranie a obsah modulu:

1. deň: Prehĺbenie kľúčových kompetencií kouča podľa ICF a tiež prehĺbenie ich porozumenia tak, aby ste si už aj sami dokázali určiť, na akej úrovni sú vaše kompetencie. Ako pracovný materiál budú slúžiť nahraté alebo živé koučovacie rozhovory, na ktoré dostanete dôkladnú reflexiu (podpornú spätnú väzbu) od lektorky aj od ostatných účastníkov.

Medzi 1. a 2. dňom: 3 individuálne mentorované koučovania (online), minimálne 2 z nich s písomnou spätnou väzbou na váš rozvoj ako kouča (kompetencie). Pracujete v sebariadiacej sa skupine (dvojiciach, trojiciach), kde sa účastníci vzájomne podporujú a posilňujú vo svojom učení sa. Vďaka individuálnej mentorskej podpore od seniorných lektorov/koučov/assessorov ICF získate hlbšie porozumenie toho, čo je v koučovacom rozhovore skutočne účinné a ako sa ktorá kompetencia prejavuje vo vašej vlastnej praxi. Dostanete viac informácií aj o príprave na online vedomostný test (Credentialing Exam).

2. deň: praktická certifikačná skúška – 20-minútový živý koučovací rozhovor za prítomnosti dvoch PCC koučov, z ktorých aspoň jeden je certifikovaný assessor ICF. Na svoj skúškový rozhovor dostanete dôkladnú hodnotiacu reflexiu vašich koučovských kompetencií (ústnu a neskôr aj písomnú, použiteľnú pre ACC certifikáciu u ICF). Modul ACC PRO je neobyčajne obohacujúcim učiacim sa zážitkom, kde môžete objaviť svoje špecifické koučovské danosti, kompetencie, nové užitočné prvky, cizelovať svoju prácu ako kouča a pozdvihnúť ju na vyššiu úroveň. Prebieha v posilňujúcom, kolegiálne prajnom prostredí a poskytuje príležitosť na ďalšie experimentovanie s nástrojmi zameranými na riešenie. Po úspešnom absolvovaní tohto modulu sa môžete uchádzať o medzinárodnú certifikáciu ACC u ICF.

Termíny najbližšieho modulu ACC PRO:

  1. deň (2 poldni): 14. marca 2024 od 13:00 do 16:30 a 4. apríla 2024 od 13:00 do 16:30
  2. deň: jún 2024 (upresníme v skupine najneskôr 4. apríla 2024)

Prihlášky prijímame priebežne, aj keď termín v tabuľke nie je uvedený.

Čo ešte budete potrebovať k ACC certifikácii: 

 • min. 100 hodín koučovacej praxe (evidenciu si vediete sami)
 • vyplniť online žiadosť o certifikáciu ACC u ICF, s vyhlásením o praxi a certifikátom z kurzu Level 1
 • po nazdieľaní podkladov a uhradení poplatku za certifikáciu dostanete pozvanie na vykonanie online testu (Credentialing Exam)
 • úspešným absolventom online testu ICF posiela ACC certifikát a zaradí ich do adresára certifikovaných koučov ICF.

Cena modulu ACC PRO: 830 Eur + DPH, spolu 996 Eur (platí pre 1. polrok 2024) 

Novinka: Modul ACC PRO môžu s nami absolvovať aj kouči, ktorí majú základné vzdelanie absolvované v inej škole akreditovanej ICF (ACSTH alebo Level1).


Prihlásiť sa do kurzu akreditovaného ako Level 1 alebo Level 2?

ICF - Medzinárodná federácia koučov od roku 2022 akredituje 4 typy vzdelávania v koučovaní:

 • Level 1 - minimálne 60-hodinový kurz, kde si môžete osvojiť základy koučovskej profesie a pripraviť sa na certifikáciu ACC. Kritériá pre kompletné absolvovanie kurzu akreditovaného ako Level 1 s nami splníte absolvovaním základného kurzu PURE a nadstavby ACC PRO. Spolu je to 78 hodín ACSTH, vrátane 10 hodín mentoringu a medzinárodnej ústnej certifikačnej skúšky ACC (ICF) priamo na kurze v slovenčine.
 • Level 2 - ucelený výcvikový program v rozsahu minimálne 125 hodín, ktorý vás pripraví na PCC certifikáciu, Rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania, vrátane všetkých povinných mentoringových hodín. Inštitúcia, ktorá získa akreditáciu pre kurzy Level 2, má právo vykonávať aj medzinárodné ústne certifikačné skúšky PCC. U nás vykonávame skúšky v slovenskom alebo anglickom jazyku (s tlmočením).
 • Level 3 - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov, absolventov kurzov Level 1 a 2, ktoré vás pripraví na MCC certifikáciu. Trvá minimálne 75 hodín.
 • CCE - ďalšie vzdelávanie koučov pre účely prehĺbenia či rozšírenia vedomostí a obnovu certifikácie ACC, PCC, MCC.

Level 2 obsahuje aj Level 1 Level 2 obsahuje aj Level 1
tvorba web stránok