@   Odoberať občasník

Ako koučuje ACC, PCC a MCC?

Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s mojou filozofiou, bola som pred rokmi iniciátorkou procesu certifikácie koučov v Slovenskej asociácii koučov.
V určitých fázach rozvoja kouča možno totiž identifikovať charakteristické znaky jeho práce.
Ako tieto znaky súvisia s certifikačnými stupňami/úrovňami ICF a SAKo?


Medzinárodná federácia koučov (ICF) definuje 3 úrovne koučovania:

  1. Pridružený certifikovaný kouč (Associate Certified Coach – ACC) je rozvíjajúci sa kouč, ktorý pri práci na klientovej téme a cieľoch používa základné koučovacie techniky a štruktúru. Na rozdiel od kouča bez koučovského vzdelania aspoň na základnej úrovni rozlišuje koučovanie od iných spôsobov práce a v praxi preukazuje začiatočnícku úroveň koučovských spôsobilostí. Pri koučovaní sa mu ešte môžu „vlúdiť“ navádzacie otázky alebo občasná tendencia klienta niekam smerovať, ale ACC sa usiluje viesť rozhovor k cieľu a technicky správne – cez otvorené otázky a nástroje/schémy naučené v kurze.
  2. Profesionálny certifikovaný kouč (Professional Certified Coach – PCC) má oveľa viac dôvery v klientove zdroje, preto jeho rozhovor nie je sériou techník a schém, ale štruktúru aj techniky sa usiluje prispôsobiť potrebám klienta. Jeho znalosť spôsobilostí a rozdielu medzi koučovaním a inými spôsobmi práce je už natoľko kvalitná a zažitá, že sa nepotrebuje intenzívne sústrediť na svoj výkon. V záujme efektívneho priebehu koučovania si dovolí používať viac na mieru vytvorených nástrojov. Učí sa byť partnerom klientovi – rozhovor už nedrží pevne v rukách, ale aspoň občas otvára pre klienta možnosť spoluvytvárať jeho priebeh. Dbá na to, aby klientove uvedomenia mali presah aj mimo aktuálne riešenej témy.
  3. Seniorný kouč (ICF ho označuje ako Master Certified Coach – MCC) má toľko skúseností, že plne dôveruje klientovi a v jeho koučovaní vidíme ľahkosť, uvoľnenosť, slobodné spoluvytváranie procesu s klientom a nasledovanie klientovho smeru. Seniorný kouč dôveruje svojej schopnosti poradiť si s akýmkoľvek prekvapivým zvratom v rozhovore. Jeho znalosť spôsobilostí kouča aj rozdielu medzi koučovaním a inými spôsobmi práce je natoľko hlboká a zvnútornená, že môže byť naplno partnerom v rozhovore. To znamená byť prítomný, sústredený na klienta a jeho potreby a dávať svoje schopnosti plne do služby klientovi – jeho preskúmavaniu, uvedomeniam, objavovaniu a učeniu sa.

Na Slovensku k 1. aprílu 2018 status MCC zatiaľ nemá žiaden kouč. Som si však istá, že túto úroveň koučovania dosahujú viacerí seniorní slovenskí kouči. Toto moje tvrdenie opieram o vyjadrenie Dr. Petra Szabó, MCC, bývalého dlhoročného člena certifikačnej komisie ICF:

„Master Certified Coach je niekto, kto dokáže generovať inovatívny koučing, spôsobom „šitým na mieru“ klienta, intuitívne spojený s týmto okamihom a neobyčajný vo vytváraní niečoho jedinečného. Majstrovský kouč toto všetko nevie/nemôže urobiť. Možno je len dosť skromný/pokorný a dosť nevediaci, aby sa stal nástrojom pre dary, ktoré sa dejú medzi klientom a koučom.“

Okolo certifikácií však čoraz častejšie vznikajú aj otázniky, pretože:

  • ani získaný status ACC, PCC alebo MCC nemusí znamenať, že kouč koučuje stále na tejto úrovni
  • aj menej skúsenému koučovi sa môže rozhovor vydariť na PCC úrovni
  • skúsení ACC kouči s viacročnou praxou často koučujú na PCC úrovni
  • na PCC (niekedy aj MCC) úrovni vedia koučovať aj úspešní absolventi ACTP programu ukončeného praktickou záverečnou skúškou v PCC štandarde, len im do priznania statusu ACC alebo PCC chýba určitý počet hodín praxe
  • žiaľ, naopak, ani titul MCC nezaručuje, že kouč má zvnútornenú filozofiu koučovania. Sme ľudia s nejakou povahou a vlastnými preferenciami a bez ohľadu na certifikáciu si aj v koučovaní hľadáme cestu, ktorá ladí s našou životnou filozofiou.

Toto všetko sú dôvody, prečo označovanie koučov certifikačnými titulmi môže byť dobrý sluha, ale zlý pán. Hoci aj v SAKo kopírujeme stupne definované ICF (v podobách Kouč certifikovaný SAKo, Profesionálny kouč certifikovaný SAKo a Majster kouč cetfiikovaný SAKo), ja osobne ich stále považujem skôr za pomôcku pre rozvoj koučov, až potom za pomôcku pre zákazníkov pri orientácii na koučovacom trhu.

Napokon, užitočnosť koučovania stále najlepšie posúdi klient. A rôznym klientom vyhovujú rôzne prístupy, pretože aj klienti si vyberajú kouča skôr podľa osobných preferencií než podľa certifikátov.


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok