@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. – III. – obsah kurzu a možnosti certifikácie u ICF a SAKo

Ucelený výcvikový program Brief Coach Training (ACTP, skrátene Brief Coaching) pozostáva z 3 stupňov (PURE, PLUS, PRO), rozdelených do 8 modulov.
Môžete ho absolvovať ako celok alebo len jeho časť - napr. základný stupeň PURE, s ktorým už môžete začať koučovať a získavať prax potrebnú pre koučovskú certifikáciu.
V kurze sa kvalitne pripravíte na koučovanie v tej oblasti, kde pôsobíte alebo chcete pôsobiť ako koučujúci manažér či profesionálny kouč.

Absolvovanie celého výcvikového programu (ACTP) trvá približne 1 rok. Kurz si tiež môžete rozložiť na jednotlivé stupne tak, že napr. základný kurz PURE absolvujete v jednom roku a nadstavby (PLUS, PRO) postupne neskôr.

Najväčšou výhodou absolvovania kurzu Brief Coach Training je to, že sa hneď od začiatku učíte koučovať na profesionálnej úrovni, v ktorej zároveň získavate aj odbornú prax.

V našich kurzoch sa učíte oveľa viac koučovsky myslieť než len používať koučovské techniky. Vaša myseľ sa môže od prvej minúty kurzu sústrediť na veci, ktoré sú pre profesionálne koučovanie podstatné a v nich sa počas kurzu zdokonaľovať – a to nielen v interakcii s kurzovými kolegami čí vašimi priateľmi, ale aj s reálnymi externými klientmi.


Hlavné témy kurzu Brief Coaching I. (PURE)

Stupeň PURE končí medzinárodným certifikátom osvedčujúcim hodiny vzdelávania akreditovaného ICF ako ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Jeho obsahová náplň v skratke:

1. modul: Objavujeme, čo funguje a robíme toho viac

Prvé skúsenosti s brief koučingom. Staviate na svojich existujúcich spôsobilostiach a objavujete, ako dokážete poskytovať svojim klientom / spolupracovníkom ešte účinnejšiu podporu:

 • 5 fáz / 5 prvkov – na čo zameriavame pozornosť v brief koučingovom rozhovore
 • 3 princípy brief koučingu v praxi
 • Nástroje brief koučingu: prehľad, s osobitným zameraním na dojednávanie cieľov a prvý rozhovor s novým klientom
 • Účinná komunikácia počas koučovacieho rozhovoru
 • Koučovacie modely a ich špecifiká.

2. modul: Osedláme si veľkú vlnu… 

Prehĺbenie brief koučingu. Posilňujete svoje koučovacie zdroje a všímate si, čo prináša užitočné rozdiely vašim klientom / spolupracovníkom:

 • Pokroky, úspechy a výzvy
 • Faktory zabezpečujúce úspešnosť druhého stretnutia
 • Zdroje klienta: ich uznanie a ďalšie posilňovanie
 • Metódy budovania riešenia, s osobitným dôrazom na otázku na zázrak

3. modul: Konáme tak, aby sa počet možností zväčšoval

Brief koučing: horizonty rozvoja. Budujete si ďalej svoj koučovací štýl, získavate sebadôveru a používate svoju kreativitu v brief koučingu:

 • Ako koučovanie urobiť krátkym a jednoduchým
 • Ako zakotviť dlhodobé riešenia v praxi klientov
 • Ako využiť pokroky a objavy klienta
 • Špeciálne situácie v koučovaní.

4. modul: Aby aj koučovanie rástlo zvnútra navonok…    

Čo je za technikami: Brief koučing v teórii a praxi. Využijete spätné väzby, ktoré dostávate na vaše koučovanie a zažijete si teoretické zdroje brief koučingu:

 • koučovanie s reálnymi klientmi
 • reflektujúci tím a spätná väzba.

Práca v medzičase medzi modulmi: 

 • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
 • Štúdium odporúčanej odbornej literatúry.
 • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie.
 • Ďalšie malé kroky na ceste učenia sa a osobného rozvoja.
 • Praktickú aplikáciu medzi modulmi podporujú učiace sa dvojice/trojice, práca v regionálnej skupine, konzultácie alebo koučovanie s lektorkou, telekonferencie a teleclassy.

Prehľad celého výcvikového programu Brief Coach Training I. – III. (ACTP) v tabuľkovej forme aj s cenami

Podmienkou účasti vo vyššom stupni je absolvovanie predchádzajúceho stupňa. Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov získavate ucelené koučovské vzdelanie (ACTP) podľa kritérií ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, certifikát ACSTH) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná – 4 trojdňové moduly so zadaniami na medzičas 12 dní Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + DPH
Brief Coaching II. (mentoringový  – PLUS, certifikát ACSTH) Prehĺbenie brief koučingu, reflexia kompetencií, nové nápady, prax. Prezenčná a/alebo dištančná, koučovacie rozhovory a ich rozbor (individuálny a skupinový mentoring), aktuálne témy 2×3 dni Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + DPH
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého ACTP) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: Koučovanie s individuálnym mentoringom + písomná reflexia nahrávok

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

2×1 deň Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH

 

Spolu celý kurz ACTP, ak sú jednotlivé časti hradené postupne Brief Coaching PURE, PLUS a PRO 20 dní 2920 + 1680 + 1380 = 5980 EUR + DPH

Upozornenie: 

Pri objednaní celého kurzu Brief Coach Training ACTP (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + DPH.

Je to o 380 EUR + DPH menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Vyjadrujeme ňou naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať kurz v ucelenej skupine od začiatku až do konca. Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny ACTP vopred, pred začatím stupňa PURE.

Možnosti certifikácie u ICF a SAKo po ukončení kurzu

Aby ste si zvolili rozsah kurzu najvhodnejší pre vás, oplatí sa pred výberom kurzu zvážiť, akou cestou sa chcete v budúcnosti certifikovať. V kurze Brief Coaching sa môžete pripravovať na certifikáciu ICF dvomi cestami:

Variant 1 – Priama cesta

(kompletná príprava na certifikáciu u ICF a SAKo)

Variant 2 – ACSTH alebo portfólio cesta

(vzdelanie si vyskladáte – kreditový systém)

Chcete vedieť koučovať na pevnej profesionálnej úrovni a získať certifikát Associate Certified Coach (ACC) alebo Professional Certified Coach (PCC) u ICF.

Riešenie pre vás: 

Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov (spolu 20 kurzových dní v priebehu cca 1 roka), ukončených záverečnou skúškou na úrovni PCC, získavate medzinárodne platný certifikát o absolvovaní uceleného koučovského vzdelania ACTP (ICF Accredited Coach Training Program). Bez povinnosti absolvovať akýkoľvek ďalší mentorovaný koučing alebo praktickú skúšku u ICF len zašlete do ICF svoj certifikát ACTP a doložíte potrebnú prax. Po vyplnení online testu CKA na stránke ICF požiadate o svoj certifikát ICF – ACC (s min. 100 hodín praxe) alebo PCC (s min. 500 hodín praxe). Ak máte absolvované už aj iné koučovské vzdelanie a 2500 hodín praxe, tento kurz je ideálny na doplnenie vzdelania na úroveň, s ktorou sa môžete uchádzať o status Master Certified Coach (MCC).

Zaujímate sa o koučovanie alebo už začínate koučovať, ale ešte neviete, ktorý smer či škola koučovania sú pre vás najvhodnejšie. Hľadáte však špičkové medzinárodne akreditované vzdelanie s možnosťou pokračovať (keď sa rozhodnete) až po certifikáciu ICF alebo SAKo.

Riešenie pre vás: 

Absolvujete len časť kurzu (niekoľko modulov alebo celý prvý stupeň PURE) a získate medzinárodne platné osvedčenie o absolvovaní príslušného počtu hodín ACSTH (ICF Approved Coach Specific Training Hours) vydané inštitútom SolutionSurfers International.

Ak sa rozhodnete (hoci aj neskôr), s týmto osvedčením môžete po splnení ďalších podmienok ICF (min. 60 hodín vzdelania, 100 hodín praxe, 10 hodín mentorovaného koučingu, online test CKA) vykonať praktickú skúšku u ICF a požiadať o certifikáciu ACC, a to buď ACSTH alebo portfólio cestou. 

Upozornenie: S medzinárodným certifikátom z kurzu Brief Coach Training sa môžete uchádzať aj o certifikáciu u SAKo –  Slovenskej asociácie koučov. 

Po doručení skenu certifikátu o absolvovaní ACTP a doložení praxe (rovnakej ako u ICF) bez akejkoľvek ďalšej skúšky získate status Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov (KcS) alebo Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov (PKcS). Viac informácií: certifikácia SAKo.Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok