@   Odoberať občasník

SF koučovské dvanástoro

Nedávno som sa počas mentoringu koučov, pripravujúcich sa v kurze Brief Coach Training na PCC skúšku, zamyslela nad tým, že by mohlo byť užitočné spísať, čo koučovací rozhovor robí zameraným na riešenia (Solutions-focused, SF). Malo to byť desať pravidiel SF koučovania, ktoré ho robia minimalistickým a účinným.
Postupne som ich formulovala, až sa namiesto desatora zrodilo toto dvanástoro:


 1. Vážim si klienta – partnera v rozhovore a považujem ho za najlepšieho experta na svoj život a svoju prácu, ktorý sa len na chvíľu niekde zasekol. Stačí mu pomôcť dostať sa zo „záseku“ von a on už bude vedieť pokračovať ďalej sám. Iba on teda môže posúdiť, či sa už zo „záseku“ dostal alebo má rozhovor ešte pokračovať ďalej. 
 2. Ako takýto expert vie spoľahlivo posúdiť, čo je pre neho užitočné, dobré či prijateľné a čo naopak, nie je pre neho užitočné. Preto mi neprináleží hodnotiť, či niečo robí dobre alebo zle, správne alebo nesprávne, skôr len s rešpektom zisťujem, ako to vníma on a podľa toho ďalej modifikujem svoj postup. 
 3. Partnera vnímam ako najväčší zdroj svojich zdrojov – ako autonómnu a celistvú bytosť, nie ako objekt môjho koučovania. Preto ho nenazývam „koučovaným“, ale partnerom a pristupujem k nemu partnersky. Jedným z prejavov partnerstva je aj to, že ho s rešpektom prizývam spoluvytvárať proces koučovania. Koučujem teda nie jeho, ale s ním. 
 1. Prejavom partnerstva je aj to, že neplánujem vopred počet stretnutí, ale sa zameriavam na to, aby už prvé stretnutie bolo pre partnera také užitočné, že ďalšie koučovanie nebude potrebovať. Dĺžku spolupráce určuje partner, nie kouč. Brief koučingom preto môže byť rovnako jeden krátky rozhovor, ako aj užitočná séria niekoľkých dlhších sedení, ak v nich myslím a konám ako SF profesionál. 
 2. Vážim si čas a úsilie partnera, preto chcem pracovať účinne a efektívne. Dbám na to, aby si partner jasne sformuloval želaný výsledok rozhovoru aj celého koučovacieho procesu. Tak, aby bol pre neho skutočne dôležitý, aby mu jeho dosiahnutie stálo za vynaloženie potrebnej energie a aby už na začiatku vedel, podľa čoho bude na konci vyhodnocovať, či želaný výsledok dosiahol.  
 3. Vychádzam z predpokladu, že zmena sa deje neustále. Preto počúvam so záujmom a konštruktívne – tak, aby som mohol/la zachytiť aj celkom drobné náznaky predzvestí riešenia. Všímam si a reflektujem drobné zmeny v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti a prepájam ich s cieľom, zdrojmi a všetkým, čo partner sám považuje za dôležité. 
 4. Pýtam sa a reflektujem so zámerom podnietiť prehĺbenie uvedomenia u partnera – nie preto, že potrebujem o jeho situácii vedieť viac a rozumieť jej. Partnerovi to transparentne dávam najavo, aby aj on mohol filtrovať množstvo údajov, ktoré mi o svojej situácii poskytuje. 
 5. Za svoju rolu v koučovaní považujem podnecovanie premýšľania partnera, aby našiel, uvedomoval si a rozvíjal len to, čo je pre neho samého dôležité a čo zapadá do jeho „sveta“, do jeho systému rôl a vzťahov. 
 1. Premýšľanie partnera podnecujem svojou plnou koučovskou prítomnosťou, sústredeným a konštruktívnym počúvaním, otázkami, reflexiami a ďalšími koučovskými nástrojmi, pričom sa s rešpektom a záujmom pripájam k jeho myšlienkam, procesom aj k jazyku. Ak ma partner pozval do svojho „sveta“, správam sa v ňom s úctou k tomu, čo mi umožnil spoznávať a robím v ňom len to, čo mi partner dovoľuje. 
 2. Ako kouč zameraný na riešenie nemám fóbiu z problémov, ale voči partnerovi zodpovedám za vytvorenie rámca pre budovanie riešenia. Šetrím preto partnerov aj svoj čas tým, že minimalizujem rozprávanie o problémoch, ťažkostiach, ich príčinách, o deficitoch a prekážkach a podnecujem rozprávanie o jeho zámeroch, cieľoch, vnútorných zdrojoch a pre neho schodných riešeniach. 
 3. Aj keď pre nezainteresovaného človeka môže brief-koučingový rozhovor vyzerať ako zameraný na samé pozitíva, pri budovaní riešenia zužitkovávame s partnerom celú paletu faktorov a síl, ktoré môžu posúvať proces a jeho samotného vpred (forward moving forces). Takými môže byť čokoľvek – neraz aj silný negatívny zážitok. 
 4. Koučovanie je pre mňa ako brief kouča služba, kde nie je podstatné ukázať moju úžasnú tvorivosť a všetky koučovské techniky a metódy, ale naopak – svojimi koučovskými schopnosťami a nástrojmi poslúžiť partnerovmu objavovaniu a rastu. Let the client shine! 

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok