@   Odoberať občasník

Brief Coaching I. – III. (ACTP)

Po absolvovaní tohto 3-stupňového kurzu budete vedieť koučovať podľa vysokých medzinárodných štandardov - bez ohľadu na to, či ste koučujúci manažér, externý či interný kouč.
Môžete ho absolvovať ako celok alebo len niektorú jeho časť (akreditovanú ako ACSTH, CCEU).
Kurz slúži aj ako ucelená odborná príprava na medzinárodnú certifikáciu v koučovaní. V jeho závere môžete absolvovať certifikačnú skúšku ICF na úrovni PCC (Professional Certified Coach).


20-dňový ucelený výcvikový program Brief Coaching (ACTP) vám pomôže osvojiť si koučovské myslenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF – Medzinárodnou federáciou koučov.

Pozostáva z 3 stupňov rozdelených do 8 modulov, s odstupmi 6 – 8 týždňov.

  • Základný stupeň I. (PURE): 4×3 dni.
  • Mentoringový stupeň II. (PLUS): 2×3 dni.
  • Skúškový stupeň III. (PRO): 1+1 deň.

Celý program trvá približne 1 rok. Môžete ho absolvovať ako celok kontinuálne alebo po jednotlivých stupňoch, rozložených do viacerých rokov (účtovných období).

Termíny a miesto konania
Kurz Brief Coaching je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) a realizuje sa v 15 krajinách na 4 kontinentoch. Klára Giertlová je akreditovanou lektorkou a partnerkou tohto inštitútu pre SR a ČR.

Celý kurz prebieha na Slovensku a v slovenskom jazyku, vrátane záverečnej skúšky s Dr. Petrom Szabóm, MCC zo Švajčiarska.


Účastníci

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí kouči, učitelia, tréneri, pracovníci v službách, manažéri obchodu, mentálni kouči (súčasní aj budúci).

Kurzová skupina: zvyčajne 8 – 9 účastníkov, maximálny počet 15 (2 lektori).

Čo získate absolvovaním kurzu ACTP

  1. všetky kompetencie kouča – úspešný absolvent ACTP koučuje na konzistentnej profesionálnej úrovni v súlade s medzinárodnými štandardmi – či používa koučovanie ako manažér/líder alebo ako profesionálny kouč
  2. čas – budete vedieť koučovať krátko, stručne, a pritom účinne.
  3. dobré meno – klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam.
  4. silné odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež riadnymi členmi SAKo aj ICF.

Obsah kurzu

Kurz je vedený koučovaním – učíte sa v ňom koučovať aj z procesu vedenia kurzu, a tak za jednu cenu získavate dvojnásobný úžitok.

Na stránke Obsah kurzu a možnosti certifikácie nájdete hlavné témy modulov stupňa PURE aj prehľadnú tabuľku všetkých 3 stupňov a ich cien.

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou a zábavnou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy.

Medzi modulmi: vedenie koučovacích rozhovorov a ich reflexia, práca v učiacich sa dvojiciach/trojiciach a telekonferenčné koučovanie/konzultácie s lektorkou, štúdium odporúčanej literatúry.

Osvedčenie

V závere celého kurzového programu (20 dní) absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku a získate celosvetovo platný certifikát o absolvovaní ACTP (ICF). Týmto certifikátom vám inštitút SolutionSurfers potvrdzuje, že koučujete v súlade s medzinárodnými štandardmi na úrovni Professional Certified Coach (PCC). 

Po absolvovaní časti kurzu bez skúšky (napr. len stupeň PURE) dostanete celosvetovo platné osvedčenie inštitútu SolutionSurfers o absolvovaní príslušného počtu hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours).

Cena za 20-dňový kompletný kurz

5600 € + 20 % DPH, spolu 6720 € (cena platí pri úhrade celého kurzu vopred). Oproti úhrade po jednotlivých stupňoch (PURE, PLUS, PRO) ušetríte 380 € + 20 % DPH.
Ceny jednotlivých stupňov nájdete v prehľadnej tabuľke na stránke Obsah kurzu a možnosti certifikácie. 

V cene kurzu je zahrnutý odborný obsah, študijné pomôcky, bohaté občerstvenie počas prestávok, pozorované koučovania a mentoring kompetencií, záverečná skúška, vystavenie certifikátu, zaradenie do evidencie certifikátov pre ICF.

Ubytovanie a strava nie sú v cene kurzu – platia sa osobitne vo zvolenom ubytovacom a stravovacom zariadení.

Prihláška, uzávierky, registrácia

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je do kurzu záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Garancie

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. Jedinou podmienkou uplatnenia tejto garancie je oznámiť takéto rozhodnutie buď osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo e-mailom najneskôr do 7 dní od ukončenia 1. modulu,

V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov a zakladajúca členka pobočky ICF v SR, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), riaditeľ a supervízor kurzu, zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Kontakt

e-mail: info@kouc.sk

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

  • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
  • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
  • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok