@   Odoberať občasník

Brief Coaching – obsah kurzu a možnosti certifikácie

Ucelený výcvikový program Brief Coaching (ACTP) pozostáva z 3 stupňov (PURE, PLUS, PRO), rozdelených do 8 modulov.
Môžete ho absolvovať ako celok alebo len jeho časť - napr. základný stupeň PURE, s ktorým už môžete začať koučovať a získavať prax potrebnú pre koučovskú certifikáciu.
V kurze sa kvalitne pripravíte na koučovanie v tej oblasti, kde pôsobíte alebo chcete pôsobiť ako koučujúci manažér či profesionálny kouč.

Absolvovanie celého výcvikového programu (ACTP) trvá približne 1 rok. Kurz si tiež môžete rozložiť na jednotlivé stupne tak, že napr. základný kurz PURE absolvujete v jednom roku a nadstavby (PLUS, PRO) postupne neskôr.

Aby ste si zvolili rozsah kurzu najvhodnejší pre vás, oplatí sa pred výberom kurzu zvážiť, akou cestou sa chcete v budúcnosti certifikovať. V kurze Brief Coaching sa môžete pripravovať na certifikáciu ICF dvomi cestami:

Variant 1 – Priama cesta

(kompletná príprava na certifikáciu u ICF a SAKo)

Variant 2 – ACSTH alebo portfólio cesta

 (vzdelanie si vyskladáte – kreditový systém)

Chcete vedieť koučovať na pevnej profesionálnej úrovni a získať certifikát Associate Certified Coach (ACC) alebo Professional Certified Coach (PCC) u ICF.

Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov (spolu 20 kurzových dní v priebehu cca 1 roka), ukončených záverečnou skúškou na úrovni PCC, získavate medzinárodne platný certifikát o absolvovaní uceleného koučovského vzdelania ACTP (ICF Accredited Coach Training Program). Bez povinnosti absolvovať akýkoľvek ďalší mentorovaný koučing alebo praktickú skúšku u ICF len zašlete do ICF svoj certifikát ACTP a doložíte potrebnú prax. Po vyplnení CKA požiadate o svoj certifikát ICF – ACC (min. 100 hodín praxe) alebo PCC (min. 500 hodín praxe). Ak máte absolvované už aj iné koučovské vzdelanie a 2500 hodín praxe, tento kurz je ideálny na doplnenie vzdelania na úroveň, s ktorou sa môžete uchádzať o status Master Certified Coach (MCC).

Zaujímate sa o koučovanie alebo už začínate koučovať, ale ešte neviete, ktorý smer či škola koučovania sú pre vás najvhodnejšie. Hľadáte však špičkové medzinárodne akreditované vzdelanie s možnosťou pokračovať (keď sa rozhodnete) až po certifikáciu ICF alebo SAKo.

Absolvujete len časť kurzu (niekoľko modulov alebo celý prvý stupeň PURE) a získate medzinárodne platné osvedčenie o absolvovaní príslušného počtu hodín ACSTH (ICF Approved Coach Specific Training Hours) vydané inštitútom SolutionSurfers International.

Ak sa rozhodnete (hoci aj neskôr), s týmto osvedčením môžete po splnení ďalších podmienok ICF (min. 60 hodín vzdelania, 100 hodín praxe, 10 hodín mentorovaného koučingu, online test CKA) vykonať praktickú skúšku u ICF a požiadať o certifikáciu ACC, a to buď ACSTH alebo portfólio cestou. 

Upozornenie: S medzinárodným certifikátom z kurzu Brief Coaching sa môžete uchádzať aj o certifikáciu u SAKo – Slovenskej asociácie koučov.

Po doručení skenu certifikátu o absolvovaní ACTP a doložení praxe (rovnakej ako u ICF) bez akejkoľvek ďalšej skúšky získate status Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov (KcS) alebo Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov (PKcS).


Hlavné témy kurzu Brief Coaching I. (PURE)

Stupeň PURE končí medzinárodným certifikátom osvedčujúcim hodiny vzdelávania akreditovaného ICF ako ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Jeho obsahová náplň v skratke:

1. modul: Objavujeme, čo funguje a robíme toho viac

Prvé skúsenosti s brief koučingom. Staviate na svojich existujúcich spôsobilostiach a objavujete, ako dokážete poskytovať svojim klientom / spolupracovníkom ešte účinnejšiu podporu:

 • 5 fáz / 5 prvkov – na čo zameriavame pozornosť v brief koučingovom rozhovore
 • 3 princípy brief koučingu v praxi
 • Nástroje brief koučingu: prehľad, s osobitným zameraním na dojednávanie cieľov a prvý rozhovor s novým klientom
 • Účinná komunikácia počas koučovacieho rozhovoru
 • Koučovacie modely a ich špecifiká.

2. modul: Osedláme si veľkú vlnu… 

Prehĺbenie brief koučingu. Posilňujete svoje koučovacie zdroje a všímate si, čo prináša užitočné rozdiely vašim klientom / spolupracovníkom:

 • Pokroky, úspechy a výzvy
 • Faktory zabezpečujúce úspešnosť druhého stretnutia
 • Zdroje klienta: ich uznanie a ďalšie posilňovanie
 • Metódy budovania riešenia, s osobitným dôrazom na otázku na zázrak

3. modul: Konáme tak, aby sa počet možností zväčšoval

Brief koučing: horizonty rozvoja. Budujete si ďalej svoj koučovací štýl, získavate sebadôveru a používate svoju kreativitu v brief koučingu:

 • Ako koučovanie urobiť rýchlym a jednoduchým
 • Ako zakotviť dlhodobé riešenia v praxi klientov
 • Ako využiť pokroky a objavy klienta
 • Špeciálne situácie v koučovaní.

4. modul: Aby aj koučovanie rástlo zvnútra navonok…    

Čo je za technikami: Brief koučing v teórii a praxi. Využijete spätné väzby, ktoré dostávate na vaše koučovanie a zažijete si teoretické zdroje brief koučingu:

 • koučovanie s reálnymi klientmi
 • reflektujúci tím a spätná väzba.

Práca v medzičase medzi modulmi: 

 • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
 • Štúdium odporúčanej odbornej literatúry.
 • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie.
 • Ďalšie malé kroky na ceste učenia sa a osobného rozvoja.
 • Praktickú aplikáciu medzi modulmi podporujú učiace sa dvojice/trojice, práca v regionálnej skupine, konzultácie alebo koučovanie s lektorkou, telekonferencie a teleclassy.

Prehľad celého výcvikového programu Brief Coaching I. – III. (ACTP) v tabuľkovej forme

Podmienkou účasti vo vyššom stupni je absolvovanie predchádzajúceho stupňa. Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov získavate ucelené koučovské vzdelanie (ACTP) podľa kritérií ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, certifikát ACSTH) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná – 4 trojdňové moduly so zadaniami na medzičas 12 dní Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + DPH
Brief Coaching II. (mentoringový  – PLUS, certifikát ACSTH) Prehĺbenie brief koučingu, reflexia kompetencií, nové nápady, prax. Prezenčná a/alebo dištančná, koučovacie rozhovory a ich rozbor, aktuálne témy 2×3 dni Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + DPH
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého ACTP) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: Koučovanie s individuálnym mentoringom + písomná reflexia nahrávok

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

2×1 deň Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH

 

Spolu všetky stupne hradené po častiach Brief Coaching PURE, PLUS a PRO 20 dní 5980 EUR + DPH (pri úhrade po častiach)

Upozornenie: 

Pri objednaní celého kurzu ACTP (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + DPH.

Je to o 380 EUR + DPH menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Vyjadrujeme ňou naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať kurz v ucelenej skupine od začiatku až do konca. Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny ACTP vopred, pred začatím stupňa PURE.Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok